Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, communicatie en financiën 20 november

26 november 2020

Op 20 november kwam de commissie Bestuurszaken, communicatie en financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen digitaal bij elkaar. Een samenvatting van de hoofdpunten.

Rekenkamerfunctie en rechtmatigheidsverantwoording

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Unie van Waterschappen gevraagd te reageren op het wijzigingsvoorstel voor de ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’. De Unie heeft hiervoor een conceptreactie voorgelegd aan de CBCF. De CBCF heeft met deze reactie ingestemd.

Wat staat er in het wijzigingsvoorstel? Het voorstel bevat 2 wijzigingen voor de waterschappen, namelijk de wettelijke verplichting tot het instellen van een onafhankelijke, extern samengestelde rekenkamer en de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur.

Wat staat er in de Uniereactie? 18 van de 21 waterschappen hebben momenteel al een rekenkamer(functie) of vergelijkbare bestuurlijke commissie, zonder dat er een wettelijke verplichting is. De waterschappen zijn dan ook van mening dat de keuzes die zij hierin hebben gemaakt al tegemoetkomen aan de bedoeling van de voorgenomen wetswijziging. De wetswijziging is dus niet nodig en zou er bovendien toe leiden dat de weloverwogen bestaande structuren op de schop moeten, met de bijbehorende kosten. Daarnaast ondersteunen de waterschappen de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en vragen zij deze in te laten gaan per verslagjaar 2025, zodat er voldoende tijd is voor voorbereiding.

Onderhoudslegger Waterschapswet

Ook stemde de CBCF in met het advies van de Universiteit Utrecht over de plaats van de onderhoudslegger Waterschapswet in relatie tot de waterschapsverordening Omgevingswet. Daarmee willen de waterschappen toewerken naar 1 allesomvattend document met zowel de waterschapsverordening als een integrale legger (bestaande uit de legger Omgevingswet en de legger Waterschapswet), dat ontsloten kan worden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De komende periode wordt een aantal mogelijke consequenties voor de waterschappen nog nader onderzocht, waarover in de volgende vergadering van de CBCF zal worden gerapporteerd.

Tegelijkertijd gaat de Unie in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpassing van wet- en regelgeving en de inpassing in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

En verder…

Goed nieuws zijn de kostenverlaging voor de landelijke voorziening crisisbeheersing (LCMS) tot en met 2025 en een korting van 2 miljoen euro op de WOZ-bijdrage in 2021. Ook is ingestemd met de wijziging van de jaarlijkse bijdrage aan het Informatiehuis Water.

Verder stelde de CBCF de wijzigingen en aanvullingen vast in het Liaisondraaiboek bij crisis van de Unie van Waterschappen. Het gaat hierbij voornamelijk om wijzigingen op basis van de ervaringen in de coronacrisis, opgenomen in een ‘pandemiekatern’.

Tot slot is de stand van zaken besproken rondom de besluitvorming bij de waterschappen over de voorstellen over de aanpassing van het belastingstelsel, in aanloop naar de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december.

Alle besproken stukken zijn openbaar toegankelijk via iBabs.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn