Terugkoppeling commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van 17 september

23 september 2021

Op 17 september kwam de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen bij elkaar. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

dijkinspectie voor waterveiligheid
dijkinspectie voor waterveiligheid

Strategie Duurzaam Oprdachtgeverschap Waterschappen

De CBCF stelde de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen vast voor de periode 2021-2030. De titel is ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’. De strategie is bedoeld als gezamenlijke basis voor het duurzaam handelen van de waterschappen in de komende jaren. Het verbindt duurzame ambities van de waterschappen die zij eerder hebben vastgelegd in akkoorden en afsprakenkaders. Denk aan het Klimaatakkoord, het Grondstoffenakkoord, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

Een gezamenlijke strategie helpt de 21 waterschappen om samen aan de duurzame doelen te werken. Ieder in het tempo dat bij de organisatie past. De komende periode wordt een plan van aanpak uitgewerkt om concreet invulling te geven aan de strategie.

Evaluatie Crisiskompas

2020 was het laatste jaar van de looptijd van het gezamenlijke Uitvoeringsprogramma crisisbeheersing van de waterschappen. Het programma ging in 2014 van start. In 2017 was het Crisiskompas het resultaat van een tussentijdse evaluatie van dit programma. Die acties die daaruit voortkwamen zijn nu opnieuw geëvalueerd, zowel onder de waterschappen als onder de crisispartners van de waterschappen.

De CBCF heeft vastgesteld dat de inzichten die hieruit zijn voortgekomen een goede basis vormen voor de nieuwe visie crisisbeheersing waaraan komende periode wordt gewerkt. De aanbevelingen uit de evaluatie hebben onder andere betrekking op:

 • de samenwerking in het crisisnetwerk,
 • de informatievoorziening,
 • de inzet van communicatieadviseurs in crisisperiodes,
 • competentieontwikkeling bij medewerkers,
 • beschikbaarheid van middelen in crisissituaties,
 • het delen van kennis en
 • het monitoren van de kwaliteit van de uitvoering.

Begroting Unie van Waterschappen

De CBCF adviseert de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen om in te stemmen met de conceptbegroting van de vereniging voor 2022. Op basis van het kader dat daarvoor in juni is vastgesteld, gaat het om een verhoging van de begroting 2021 met 2,4 procent: 1 procent contributiestijging en 1,4 procent inflatiecorrectie. Dit is volgens de afspraken die in 2019 voor een aantal jaren met de leden zijn gemaakt. Inmiddels blijkt wel dat de afgesproken contributiestijging in 2020 en 2021 vooral ingezet moest worden voor het nakomen van de cao-afspraken en de verhoogde pensioenpremies.

Dat betekent dat een extra verhoging nodig zou zijn om te kunnen voldoen aan de in 2019 afgesproken versterking van het Uniebureau op onderwerpen die in Den Haag steeds meer aandacht vragen van de waterschappen als collectief. De CBCF besprak daarom een voorstel tot een aanvulling op de begroting voor 2022 en 2023. Het gaat dan om een contributiestijging van 3 procent per jaar in plaats van de afgesproken 1 procent. Verder stelt de commissie voor om voor indexatie gebruik te maken van een naar rato gewogen gemiddelde van zowel de loonkostenindex als de consumentenprijsindex in plaats van één van beiden.

En verder…

Verder stemde de CBCF in met het jaarplan van het Informatiehuis Water voor 2022. Ook adviseert de CBCF de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen om:

 • in te stemmen met het voortzetten van het Digitaliseringsberaad;
 • te kiezen voor een verhoogd ambitieniveau voor het vervolg van de publieksaanpak Waterbazen, om tot aan de waterschapsverkiezingen in 2023 te blijven werken aan waterbewustzijn bij een grote diversiteit aan doelgroepen;
 • tijdelijk personeel in dienst te nemen bij de Unie bij programma’s die gefinancierd worden uit externe bronnen via een daarvoor ontworpen dienstverband;
 • in te stemmen met de aangepaste modellen belastingverordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2022.

> Volledige agenda en stukken van deze vergadering

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn