Terugkoppeling Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën van 21 mei

25 mei 2021

Op 21 mei kwam de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen digitaal bij elkaar. Een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Tweede piek publieksaanpak Waterbazen

Van 17 mei tot en met 13 juni zetten de waterschappen opnieuw in op hun gezamenlijke publieksaanpak Waterbazen. Daarmee willen ze de Nederlanders prikkelen om zelf waterbewust bezig te zijn, en laten zien hoe de waterschappen het water op grotere schaal beheren. Naast een grote inzet via sociale media zijn ook de Waterbazen Wandelingen gelanceerd. Met een gratis Doe & ontdek-gids kun je al wandelend aan de slag met opdrachten en waterweetjes, op een zelf te kiezen route.

De leden van de CBCF spraken hun waardering uit voor de ontwikkeling van de aanpak. Ook bespraken ze aandachtspunten voor het vervolg van deze aanpak tot en met de waterschapsverkiezingen in 2023. Er werd onder andere gesproken over de aansluiting van de landelijke aanpak bij regionale communicatie. En over het moment waarop de aanpak zich op de opkomst voor de verkiezingen gaat richten.

Certificering CO2-prestatieladder

Daarnaast roept de CBCF alle waterschappen en aan waterschappen gelieerde organisaties op om aan de slag te gaan met de CO2-prestatieladder, en bewust te overwegen om zich hierop in de periode 2021-2025 te certificeren. In 2019 en 2020 hebben de waterschappen deelgenomen aan een Community of Practice. Inmiddels zijn verschillende waterschappen het certificeringstraject gestart, of hebben dit zelfs al afgerond. Door middel van deze certificering willen de waterschappen laten zien dat zij hun best doen om hun CO2 uitstoot zo veel mogelijk te beperken. De Community of Practice wordt voortgezet om ervaringen en voorbeelden rond het gebruik van de CO2-prestatieladder met elkaar uit te kunnen wisselen.

Kaderbegroting Unie van Waterschappen 2022

De leden van de CBCF adviseren de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen om akkoord te gaan met het kader van de begroting voor 2022. Voor 2022 wordt – in het verlengde van in 2019 gemaakte afspraken hierover – een verhoging van de begroting 2021 met 2,4% voorgesteld. Dat is 1% contributiestijging en 1,4% inflatiecorrectie. Wel constateren de leden dat door onder meer de stijgende pensioenkosten een kleiner aandeel van de verhoging ingezet kan worden voor de beoogde versterking van het Uniebureau. De komende tijd wordt daarom opnieuw naar de prioritering binnen de vereniging gekeken. In september ligt de conceptbegroting voor bij de CBCF.

En verder…

  • Stemde de CBCF in met het voorstel voor de aanpak rondom het verschijnen van het persbericht over de waterschapsbelastingen dat jaarlijks in november wordt gepubliceerd.
  • Besprak de CBCF over welke strategische thema’s de leden het komende jaar met elkaar beeldvormend in gesprek willen.

De volledige agenda en stukken van deze vergadering staan op iBabs, via de website van de Unie van Waterschappen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn