Circulaire economie

De waterschappen zetten zich in voor een circulaire economie. In een circulaire economie worden producten, materialen en grondstoffen steeds weer en zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Hierdoor worden natuurlijke grondstofvoorraden behouden voor de toekomst. In een circulaire economie bestaat daardoor ook geen afval en worden negatieve milieueffecten zoals CO2-emissies daarmee voorkomen. Een circulaire economie draagt zo ook bij aan het verminderen van de klimaatverandering.
Standpunt:

Meer regie van de Rijksoverheid op de overgang naar een circulaire economie.

Dat willen de waterschappen. En er is meer geld nodig voor het versnellen van circulariteit. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de kennis over circulariteit te vergroten en om de stimuleringsregeling circulaire economie te verlengen.

De waterschappen willen af van het stempel 'afval' voor de reststromen van de rioolwaterzuiveringen. Belemmeringen in het streven naar circulariteit door waterschappen moeten worden weggenomen. Overheden en bedrijven lopen nu tegen afvalwet- en regelgeving aan die stamt uit de jaren 70.

Circulair in 2050

Een volledig circulaire economie in 2050. Dat is de doelstelling die de Rijksoverheid met de waterschappen en veel bedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten en andere organisaties in het Grondstoffenakkoord heeft afgesproken. De afspraken uit dit akkoord zijn uitgewerkt een Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030. De Unie van Waterschappen draagt bij aan de uitvoering van dit programma in het landelijke kernteam Circulaire Economie en het Bestuurlijke Overleg Circulaire Economie. Dat doet de Unie samen met samen met de koepels IPO (provincies) en VNG (gemeentes).

Afvalstoffen

De waterschappen dragen bij aan de circulaire economie. Dat doen ze in hun inkoopbeleid, de aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouw, de watersystemen en op de rioolwaterzuiveringen. Maar om hergebruik van afvalstoffen te bevorderen, zit de wet- en regelgeving vaak in de weg. Volgens de wet mogen veel afvalstoffen namelijk niet hergebruikt worden. Daarom zouden die stoffen de ‘einde afvalstatus’ moeten krijgen.

Voorbeelden

De waterschappen vinden namelijk steeds meer mogelijkheden om de energie en grondstoffen uit rioolwaterzuivering te hergebruiken. Uit het slib dat overblijft na het zuiveren van het rioolwater winnen de waterschappen bijvoorbeeld biogas gewonnen. Ook kijken ze naar het gezuiverde rioolwater (effluent). Bijvoorbeeld naar onder welke voorwaarden dat water gebruikt kan worden in de tuinbouw, als hoogwaardig industriewater en als koelwater voor datacentra.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

  • De Unie ondersteunt de waterschappen bij de ontwikkeling naar een circulaire economie. Dat doen ze langs 5 strategische hoofdlijnen die zijn beschreven in Het verhaal van de circulaire waterschappen.
  • De Unie stimuleert de waterschappen om als opdrachtgever te kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVI). Hieronder valt bijvoorbeeld Duurzaam GWW (Grond-, Weg-, en Waterbouw)
  • De Unie ondersteunt de waterschappen bij de ontwikkeling van circulair assetmanagement
  • De Unie stimuleert het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en met de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF).
  • De Unie bevordert samenwerking in de regio tussen overheden en bedrijven.
  • De Unie behartigt de belangen van de waterschappen in de landelijke en Europese circulaire beleidsontwikkelingen. Bijvoorbeeld door beïnvloeding van de Rijksoverheid en de EU om de juridische belemmeringen voor hergebruik van reststoffen uit afvalwater en watersysteem zoveel mogelijk weg te nemen.
  • De Unie stimuleert de verspreiding van kennis en voorbeelden tussen waterschappen. Dat gebeurt in de themagroep Circulaire Economie, en door het organiseren van ‘Circuleerateliers’ en het faciliteren van trainingen en opleidingen voor waterschapsmedewerkers.

Bekijk ook

>Het verhaal van de circulaire waterschappen
>Waterschappen 100% circulair in 2050


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur waterketen
Beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap
Beleidsadviseur circulaire economie
Communicatieadviseur
Bestuurslid