Inzet nieuw kabinet

De Unie van Waterschappen is altijd bezig om de politiek te informeren over de standpunten van de waterschappen. Ons doel: water en bodem sturend laten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Voorafgaand aan de landelijke verkiezingen zetten we hier extra op in.

Coalitieakkoord 2021-2025

Voorafgaand aan de verkiezingen in maart 2021 heeft de Unie volop ingezet om de standpunten aan de nieuwe politici mee te geven. Dat heeft ertoe geleid dat veel van de onderwerpen van de waterschappen zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2021-2025. Dit akkoord laat zien dat het kabinet in de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening houdt met klimaatverandering door water en bodem sturend te laten zijn.

Klimaatbestendig en waterbewust

De Unie is blij dat het kabinet hiermee een klimaatbestendige en waterbewuste weg is ingeslagen. Ook moedigen de waterschappen de ambitieuze plannen voor de stikstofaanpak en de uitvoering van het Klimaatakkoord aan.

Dwingender karakter

Uit het coalitieakkoord blijkt dat het kabinet wil werken aan vernieuwde deltabeslissingen voor een waterveilig land met voldoende zoet water en een toekomstbestendige inrichting. “Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter”, staat er in het coalitieakkoord.

Voorwaarden

Waterschappen benadrukken wel het belang van een goede samenwerking tussen het Rijk en de decentrale overheden om de grote maatschappelijke opgaven die in het coalitieakkoord centraal staan in samenhang aan te pakken. Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio.

Gemeenten, provincies en waterschappen bundelen graag de krachten met het Rijk, maar stellen daarbij een aantal voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is belangrijk dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst worden op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen. Dit ontbreekt nog in het coalitieakkoord.

Lobby

Ook buiten de verkiezingsperiode zet de Unie zich via de lobby in om de standpunten van de waterschappen over te brengen aan de Nederlandse politiek.

> Coalitieakkoord 2021-2025

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn

Medewerkers bij dit thema

Adviseur Public Affairs
Communicatieadviseur
Verenigingssecretaris