Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

De waterschappen vinden maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk. Daarom zijn zij aangesloten bij Duurzaam GWW.

Wat is maatschappelijk verantwoord inkopen?

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken rekening wordt gehouden met het effect op mensen, het milieu en de welvaart.
De waterschappen vinden dit erg belangrijk. Waarom? Omdat duurzaam inkopen een grote invloed heeft. De waterschappen geven jaarlijks meer dan 2 miljard euro uit aan inkopen en aanbesteden. Met maatschappelijk verantwoord inkopen kunnen duurzaamheidsambities worden gerealiseerd, zoals de overgang naar een circulaire economie en een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid.

Wat doen de waterschappen?

De waterschappen hebben in 2016 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen getekend. In dit manifest staan de gezamenlijke ambities en afspraken op het gebied van MVI. De waterschappen gaan naleving van de afspraken uit het manifest monitoren en toetsen.

Specifieke thema’s waar de waterschappen zich op richten zijn:

  • Circulair inkopen (herbruikbaarheid van producten en materialen)
  • Biobased inkopen (gebruikmaken van hernieuwbare grondstoffen)
  • Innovatiegericht inkopen (innovatie stimuleren)
  • Milieuvriendelijk inkopen (energiebesparing, verminderen uitstoot broeikasgassen, transitie naar duurzame energiebronnen)
  • Internationale sociale voorwaarden (bevorderen van internationale arbeidsnormen en mensenrechten)
  • Social return (creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
  • Kansen voor midden- en kleinbedrijf creëren (verbeteren van toegang tot aanbestedingen)

Duurzaam GWW

De waterschappen zijn niet de enigen in de grond- weg- en waterbouwsector (GWW-sector) die zich bezighouden met MVI. Ook Rijkswaterstaat en andere overheidsinstanties zoals gemeenten en provincies vinden verduurzamen belangrijk. Samen met deze organisaties hebben de waterschappen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend.


Medewerkers bij dit thema

> Henkjan van Meer

Beleidsadviseur Inkoop en aanbesteden