Traject aanpassing belastingstelsel 2020 tijdens coronacrisis

16 april 2020

Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen zijn fysieke bijeenkomsten op dit moment niet mogelijk. Dit heeft ook gevolgen voor het traject om tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen te komen. De urgentie om het stelsel aan te passen is onverminderd groot. Daarom heeft de stuurgroep besloten dat het traject in aangepaste vorm verder gaat.

Het stelsel bevat een aantal knelpunten waarvoor een oplossing nodig is. Het is daarom belangrijk dat ook in deze bijzondere periode voortgang wordt geboekt. Het traject zal daarom, met de nodige zorgvuldigheid, zo lang als de omstandigheden daarom vragen op digitale wijze worden voortgezet. Dit geldt voor de bijeenkomsten van de stuurgroep, de informatiebijeenkomsten bij de besturen van de waterschappen en voor de stakeholderbijeenkomsten.

Bijeenkomsten Stuurgroep

Een belangrijk kenmerk van het traject aanpassing belastingstelsel 2020 is de gezamenlijkheid van de 21 waterschappen. In deze fase van het traject is een goed gesprek en uitwisseling van gedachten tussen stuurgroepleden essentieel. Om dit goede gesprek ook digitaal zo optimaal mogelijk te faciliteren, wordt de stuurgroep over 4 deelstuurgroepbijeenkomsten verdeeld. Deze zijn ter beeldvorming en eerste oordeelsvorming. Elke bijeenkomst wordt voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter, Menno Snel. De afsluitende en concluderende bijeenkomst is plenair en is gepland op 7 mei.

Informatiebijeenkomsten voor algemeen besturen waterschappen

De procesgroep van de Unie van Waterschappen blijft ook in deze periode beschikbaar om aan de waterschapsbesturen een toelichting te geven op het proces en de voorstellen in ontwikkeling. Dit kan nu op digitale wijze, waarbij maatwerk per waterschap mogelijk is.

Stakeholders

Het proces waarin de stakeholders worden geïnformeerd en geconsulteerd zal ook op digitale wijze worden voortgezet. Vanwege de omvang van de groep zullen de stakeholders per inhoudelijk thema in de gelegenheid worden gesteld hun belangen in te brengen (zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing of watersysteemheffing). Als dat voor een goede dialoog wenselijk blijkt te zijn, is het mogelijk dat groepen stakeholders op basis van hun specifieke belangstelling voor een bepaald thema worden opgedeeld. De stakeholders worden hierover nog rechtstreeks geïnformeerd.

Stakeholders die nog niet eerder aan een bijeenkomst in het kader van dit traject hebben deelgenomen, kunnen zich nog steeds aanmelden. Zij kunnen hierover contact opnemen met Virginia Anches van de Unie van Waterschappen via vanches@uvw.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn