Unie van Waterschappen partner Deltaplan biodiversiteitsherstel

13 november 2020

Op het symposium Biodiversiteit van de Unie van Waterschappen werd op 13 november het partnerschap tussen de Unie en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel officieel bezegeld. Hiermee bevestigen de gezamenlijke waterschappen hun toezegging om zich de komende jaren actief in te zetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat de Unie van Waterschappen meedenken over de verdere invulling en realisatie van het Deltaplan. Ook helpt het de Unie om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. In ruil daarvoor zorgt de Unie dat de robuustheid van de natuur hoog op de agenda komt in de verschillende gesprekken die de koepelorganisatie voert over de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Veel kansen

Bij het werk van de waterschappen spelen biodiversiteit en ecologie een belangrijke rol. Om het werk aan schoon, voldoende water en veilige dijken uit te kunnen voeren, worden veel kansen benut om natuur te beschermen, te herstellen of te versterken. Zo maken waterschappen dijken, bermen en watergangen geschikt als leefgebied en als ecologische verbindingszones. Daarnaast willen de waterschappen biodiversiteitsherstel samen met de omgeving oppakken.

Uitvinders van het polderen

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Wij willen de natuurlijke partners zijn van gemeenten, provincies en het Rijk. Als waterschappen is samenwerken onze tweede natuur. We zijn niet voor niets de uitvinders van het polderen.”

Regionaal maatwerk

In het versterken van biodiversiteit geldt dat regionaal maatwerk de manier is om tot effectieve werkwijzen te komen. Alle 21 waterschappen erkennen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om met dit thema aan de slag te gaan. Ze maken onderdeel van uit van het netwerk dat al is aangesloten bij het Deltaplan.

Water heeft sleutelpositie

Van der Sande: “Waterschappen kunnen ook met kleine ingrepen een groot verschil maken. We willen het versterken van de biodiversiteit beter borgen in de organisaties door bij elke opgave biodiversiteit te wegen. Daar is het belangrijk om de grote opgaven waar Nederland voor staat op een integrale manier te bekijken. Water heeft hierin een sleutelpositie én we zien ook kansen voor biodiversiteitsherstel in de woningbouwopgave, de verduurzamen van Nederland: klimaatadaptatie en energietransitie, invoering van de Omgevingswet, en nog veel meer.”

Samen voor biodiversiteit

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn