Veel aandacht voor water in conceptprogramma Partij voor de Dieren

17 november 2020

Bijna alle politieke partijen hebben inmiddels hun conceptverkiezingsprogramma’s gepresenteerd. De Partij voor de Dieren richt zich in zijn programma op natuur en water.

Oplossing voor de droogte is volgens de partij stoppen met het laag houden van het grondwaterpeil voor de landbouw. Dan krijgen natuurgebieden die gevoelig zijn voor verdroging de kans om te herstellen en hebben huizenbezitters minder te maken met verzakking van hun huis.

Natuur belangrijker

Natuur is belangrijker dan landbouw stelt de partij. Ze willen een einde aan het gebruik van intensieve bemesting van landbouwgrond en een strengere handhaving op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Geborgde zetels

Partij voor de Dieren wil het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) terug en de geborgde zetels van de waterschappen afschaffen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn