Verslag Commissie Bestuurzaken, Communicatie en Financiën

22 mei 2020

Op 15 mei kwam de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen digitaal bij elkaar. Hier leest u een korte samenvatting van de hoofdpunten.

Plan van aanpak ‘Effectief waterdata delen’

In 2018 maakten de waterpartners aanvullende afspraken binnen het Bestuursakkoord Water, om met elkaar in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De eerste van de vier aanvullende afspraken richt zich op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van waterdata en -informatie, door onderlinge afspraken te maken over standaardisatie en afstemming.

De (CBCF) stelde daartoe het voorlopige plan van aanpak ‘Effectief waterdata delen’ vast. Hierin staat onder andere beschreven dat de waterpartners ervaring gaan opdoen met het FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) maken van hun data, door middel van twee use cases over samenwerken in de ondergrond en droogte. Eind 2020 zal het verder uitgewerkte plan van aanpak – op basis van de in de use cases opgedane inzichten – worden voorgelegd aan de Stuurgroep Water voor de definitieve besluitvorming.

Volwassenheidsniveau privacy

Burgers en medewerkers vertrouwen erop dat de waterschappen zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan en dat betekent dat de bescherming van persoonsgegevens continue aandacht vraagt. Om een adequate bescherming van persoonsgegevens te bewerkstelligen stelde de CBCF het gezamenlijke volwassenheidsniveau voor privacy vast op niveau 4, met een uiterlijke implementatie in 2022.

Gezamenlijke educatiestrategie waterschappen

De waterschappen hebben watereducatie hoog in het vaandel staan. De CBCF stelde deze vergadering in dat kader een gezamenlijke educatiestrategie vast. Deze strategie biedt waterschappen een basis voor het ontwikkelen van educatiematerialen en het organiseren van educatieve activiteiten. Doelgroepen, thema’s en vakken zijn benoemd die de beste kansen bieden voor aandacht voor water en de waterschappen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Kaderbegroting 2021

De commissie legt de kaderbegroting 2021 van de Unie van Waterschappen met een positief advies voor aan de Ledenvergadering van 19 juni. De definitieve begroting wordt in het najaar voorgelegd aan de CBCF.

En verder…

De leden van de CBCF reflecteerden op de rapportage ‘Nederland heeft één overheid nodig’ van de Studiegroep Interbestuurlijk en Financiële Verhoudingen. Ook is ingestemd met het projectplan voor de evaluatie van de regels voor de verslaglegging en accountantscontrole voor waterschappen. Tot slot bespraken de leden de invloed van de coronamaatregelen op de waterschappen, zowel wat betreft de organisatie van de uitvoering van de kerntaken als de financiële gevolgen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn