Voorstel voor nieuwe EU-klimaatwet

5 maart 2020

4 maart publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een EU-klimaatwet, de juridische basis voor de EU-Green Deal. De waterschappen zijn blij dat de Europese Commissie in de klimaatwet ook aandacht heeft voor klimaatadaptatie.

De klimaatwet moet de lidstaten begeleiden om de klimaatneutraliteitsdoelstellingen in 2050 te halen. De wet verplicht de lidstaten ook om daadwerkelijk maatregelen te nemen om de doelstellingen te halen.

Aanvullend aan de klimaatwet komt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in september met voorstellen voor nieuwe reductiedoelstellingen voor 2030. Het huidige doel is om 40% van de CO2-uitstoot te verminderen, de Commissie wil voorstellen om dit percentage te verhogen naar 50% of misschien wel 55%.

Grotere rol voor klimaatadaptatie

De Europese Commissie wil dat klimaatadaptatie (omgaan met de gevolgen van klimaatverandering) naast klimaatmitigatie (voorkomen van klimaatverandering) een grotere rol gaat innemen in het EU klimaatbeleid en wil dit daarom in de klimaatwet verankeren. De Commissie stelt voor om een meer controlerende rol te krijgen in het aan- en bijsturen van lidstaten bij het nemen van klimaatmaatregelen.

Extra aandacht voor droogte en wateroverlast

Naast aandacht voor klimaatadaptatie in de klimaatwet wil de Commissie onder de EU-Green Deal ook komen met een nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie. Deze strategie wordt eind van dit jaar verwacht om ervoor te zorgen dat de lidstaten extra stappen zetten. In deze nieuwe strategie komt ook extra aandacht voor droogte en wateroverlast. Lidstaten zijn nu al verplicht om nationale klimaatadaptatiestrategieën op te stellen. Dit heeft in andere EU-lidstaten echter nog niet geleid tot de benodigde aanpassingen aan het veranderende klimaat.

Klimaatwet en de waterschappen

Waterschappen zijn voorlopers op het gebied van klimaatadaptatie en zijn blij met de groeiende Europese aandacht voor het belang hiervan. Het is belangrijk dat ook in buurlanden van Nederland meer actie wordt ondernomen om de impact van klimaatverandering beter op te vangen.

Door het inzetten van eigen middelen dragen waterschappen bij aan de transitie naar klimaatneutraliteit. Zo willen waterschappen al in 2025 energieneutraal zijn en worden bijvoorbeeld afvalwaterzuiveringsinstallaties en watersysteem ingezet voor de productie van duurzame energie.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn