Waterschappen blij met advies Rli ‘Groen uit de crisis’

13 juli 2020

Op 10 juli publiceerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) het advies ‘Groen uit de crisis’. In dit advies pleit de raad voor een groen herstel na de coronacrisis waarin de economie, de werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan. De waterschappen zijn blij met dit belangrijke advies.

Het advies biedt kansrijke perspectieven voor een duurzaam Nederland. Die komen op een goed moment: het kabinet komt met Prinsjesdag met voorstellen voor het Investeringsfonds. En politieke partijen maken zich op voor de landelijke verkiezingen in maart 2021. De waterschappen verwelkomen dit belangrijke advies. Er is werk aan de winkel, in de gebouwde omgeving en in het landelijk gebied. Klimaatadaptatie en een duurzame economie gaan hand in hand.

Verduurzaming

De coronacrisis leidt op veel vlakken tot een herbezinning op de toekomst. Eén van de belangrijkste is die op een meer duurzame samenleving. De Europese green deal reserveert hiervoor 750 miljard. En een kwart van het Duitse herstelbudget van 130 miljard euro is gericht op verduurzaming. Met het oog op het Investeringsfonds van het huidige kabinet èn vooruitkijkend naar de verkiezingen in 2021 bracht de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur het advies Groen uit de crisis uit. De ministers van BZK, EZK, IenW en LNV hadden om dit advies gevraagd.

Aanpassingsvermogen

De Raad legt in haar advies de verbinding met opgaven waar Nederland voor staat, op het gebied van economie, ecologie en maatschappij. De Raad doet een appèl op het aanpassingsvermogen van overheden, bedrijven en de Nederlanders zelf. De Unie van Waterschappen herkent zich in de oplossingsrichtingen en voelt zich aangesproken.

Overheidsmaatregelen

Voor succesvol groen herstelbeleid is volgens de Raad een mix nodig van investeringen en overig beleid. Het gaat om een keuze uit een breed palet aan overheidsmaatregelen. Op sommige terreinen kan het werk gewoon doorgaan. Denk aan het vervolg op de stresstests voor klimaatadaptatie. Andere maatregelen kunnen even ‘op pauze worden gezet’, zoals op het gebied van de mobiliteit. En dan is er het brede pakket voor groen herstel, waarop de overheid kan intensiveren of bijsturen. Van verduurzaming van vastgoed en woningbouw tot energie-infrastructuur en verduurzaming van het landelijk gebied. Klimaatadaptatie hoort daar nadrukkelijk bij.

Maatregelen klimaatadaptatie

Als het gaat om Klimaatadaptatie neemt de Raad 5 maatregelen onder de loep:

  1. Verhogen van stimuleringsmaatregelen voor decentrale overheden, met name gemeenten.
  2. Investeren in onderhoud en instandhouding van weg-, spoor- en binnenvaartinfrastructuur in combinatie met eisen voor circulariteit, emissiereductie en klimaatadaptatie.
  3. Investeren in meer groen in de stad.
  4. Investeren in de aanleg van natuurlijke buffers en retentiebekkens voor droogtebestrijding.
  5. Investeren in verbetering van de robuustheid van rivieren en vaarwegen.

Economisch herstel

De Raad concludeert dat het merendeel van deze maatregelen op korte termijn uitvoerbaar zijn, en dat ze bijdragen aan economisch herstel en een duurzame leefomgeving. Als Nederlanders hiervan gebruik kunnen maken, dragen de maatregelen bovendien bij aan meer sociale rechtvaardigheid. De waterschappen zijn grote investeerders in het landelijk gebied. Zij ervaren de noodzaak tot deze extra impulsen. Nederland heeft ze dringend nodig, met het oog op de toekomst.

Advies Groen uit de crisis

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn