Waterschappen denken mee met aanpak stikstof

6 november 2020

De waterschappen hebben de Tweede Kamer laten weten hoe zij aankijken tegen de 2 stikstofwetten die nu bij de Kamer liggen: de initiatiefwet van GroenLinks en de stikstofwet van het kabinet.

De waterschappen onderschrijven het belang van het terugdringen van de stikstofuitstoot vanwege een gezonde leefomgeving. Als waterbeheerders werken de waterschappen dagelijks aan deze leefomgeving. Dit werk wordt door de stikstofproblematiek voor een belangrijk deel belemmerd. Denk hierbij aan grote waterveiligheidsprojecten. Maar ook aan bijvoorbeeld de ombouw van een rioolwaterzuivering om energie- en grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Of aan werk voor klimaatadaptatie.

Robuuste oplossingen

De waterschappen realiseren zich dat deze ontwikkelingen alleen door kunnen gaan als de stikstofuitstoot daalt en de natuur zich kan herstellen volgens de doelen voor de Natura2000-gebieden. De inbreng van de waterschappen is de afgelopen maanden daarom steeds gericht geweest op de robuustheid van de oplossingen: emissies naar beneden, natuur verbeteren. Daarbij vinden de waterschappen dat ontwikkelingen die van belang zijn voor onze veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid sowieso door moeten gaan. Met die uitgangspunten hebben zij beide wetten dan ook beoordeeld.

Bouwsector

Waterschappen zijn positief over de vrijstelling voor de bouwsector in beide wetsvoorstellen. De bijdrage aan de stikstofproblematiek van de bouwsector is de kleinste van alle sectoren. Daarbij werkt de grond- weg en waterbouw al aan het steeds verder terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot.

Natuurherstel

Waterschappen onderschrijven het belang van een stevige doelstelling voor natuurherstel. Zonder natuurherstel is er ook geen ruimte voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Waterschappen vragen het rijk om regie te nemen op de vertaling van de doelstellingen naar de regio. Daarbij vragen ze extra aandacht voor de problemen die kunnen ontstaan door verschillen in provinciale regelgeving. Het watersysteem houdt immers niet op bij de provinciegrens.

Vervolgtraject

Half november wordt duidelijk hoe de verschillende politieke partijen tegen de wetten aankijken. De planning is om beide wetten nog voor de kerst door de Tweede Kamer te loodsen, zodat daarna de Eerste Kamer de wetten in behandeling kan nemen.

Lees de inbreng van de Unie van Waterschappen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn