Waterschappen: ‘Eerste Kamer, hou vast aan invoering Omgevingswet op 1 januari 2022’

19 februari 2021

Op 2 maart kunnen Eerste Kamerleden schriftelijke inbreng leveren over diverse stukken van de Omgevingswet. De waterschappen vragen hun aandacht voor inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2022. Ze pleiten voor het vasthouden aan deze datum.

De waterschappen ondersteunen de komst van de Omgevingswet. Die zorgt namelijk voor een meer samenhangend stelsel dat de essentie van ruimtelijke ordening regelt: het transparant en in samenhang wegen van belangen en functies. Waterschappen pleiten er daarom voor om vast te houden aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Alle 21 waterschappen zijn ook al druk bezig met het aansluiten op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Ze oefenen met het nieuwe instrumentarium en het ‘anders werken’ onder de Omgevingswet. De waterschappen vertrouwen erop dat een werkend basisniveau van het DSO voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt opgeleverd.

Verdeling van kosten

In 2016 hebben het Rijk en de decentrale overheden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten voor invoering van de Omgevingswet. Er wordt op dit moment een nieuw inzicht in de financiële gevolgen van de Omgevingswet voor de decentrale overheden gemaakt. Op 21 april gaan de koepels hierover met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg. Uitgangspunt voor de waterschappen is dat zij er niet financieel op achteruit mogen gaan.

Lees de hele inbreng

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn