Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

9 oktober 2020

Op 9 oktober heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.

Online seminar

Op 13 november ondertekent de Unie van Waterschappen tijdens een online seminar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om de gezamenlijke inzet te bekrachtigen.

Achteruitgang biodiversiteit sneller dan ooit

De achteruitgang van de biodiversiteit gaat wereldwijd sneller dan ooit. Dit blijkt onder meer uit uitgebreid onderzoek van de VN. Ook in Nederland is een drastische afname van de biodiversiteit gemeten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat sinds 1900 de populaties van broedvogels op akkers en weilanden met 85% zijn afgenomen. Ook het aantal graslandvlinders is met ruim 80% afgenomen.

Voor de flora zijn de cijfers eveneens schrikbarend. Sinds 1900 is het aantal plantensoorten in het Nederlandse akkerland afgenomen met 35%. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving is de biodiversiteit in Nederland aanzienlijk verder afgenomen dan elders in Europa en de wereld.

Gezonde natuur nodig voor schoon water

De waterschappen kunnen helpen de biodiversiteit in Nederland te versterken. De maatregelen die de afgelopen decennia bijvoorbeeld zijn genomen om de waterkwaliteit te verbeteren, hebben ook een positieve invloed gehad op de biodiversiteit.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Een gezonde natuur is een vereiste voor schoon water, en vice versa. Maar ook bij de zorg voor voldoende water speelt de natuur een belangrijke rol. Het ligt binnen onze macht om ecologische systemen gezond te maken en te houden.”

“Sterker nog: het is dagelijkse kost voor de waterschappen om bij te dragen aan een gezond ecologisch evenwicht. Werken aan biodiversiteit gaat voor veel waterschappen hand in hand met het uitvoeren van hun wettelijke taken, maar er liggen ook nog veel kansen om biodiversiteit in projecten op te nemen.”

Biodiversiteit? #hoedan

Volgens Schoonman kunnen de waterschappen hun expertise inzetten om samen met grondgebruikers, terreinbeheerders en andere overheden maatregelen uit te voeren die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in Nederland. In de regio wordt samen met provincies, natuurorganisaties en agrariërs gezocht naar kansen.

Bij de inrichting en het beheer van oppervlaktewateren, waterschapsterreinen en dijken kan natuur worden versterkt. Bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurlijke oevers, het herstel van meanderende beken, het zorgen voor migratievoorzieningen voor vissen en het met elkaar verbinden van natuurgebieden.

Ook kunnen de waterschappen bijdragen aan duurzame beschikbaarheid van zoetwater voor natuurterreinen en landbouwgronden. Dergelijke inspanningen zijn gunstig voor vissen, insecten, amfibieën, planten, vogels en zoogdieren en kunnen alleen in samenwerking met partners worden bereikt.

Meer weten over hoe waterschappen zich inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken? Bekijk het online magazine Biodiversiteit? #hoedan.

Meld je aan voor het online seminar op 13 november.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn