Waterschappen: gevallen kabinet moet door met dossiers

15 januari 2021

Nu de val van het kabinet een feit is, bepaalt het parlement de komende weken welke dossiers niet verder behandeld worden en welke wel: het wel of niet controversieel verklaren.

De Unie van Waterschappen dringt er bij het parlement op aan om cruciale dossiers niet stil te leggen:

Omgevingswet

De waterschappen hechten groot belang aan de invoeringsdatum van 1 januari 2022. De voorbereidingen voor de Omgevingswet zijn in volle gang en waterschappen, gemeentes en provincies willen nog steeds op 1 januari 2022 van start met een werkend stelsel. Daartoe moet met onverminderde energie gewerkt worden aan het werkend krijgen van het stelsel.

De Omgevingswet voorziet in duidelijke en eenvoudige regels voor inwoners en bedrijven, kortere procedures voor vergunningverlening, meer lokale afwegingsruimte en meer samenhang in het beleid voor de fysieke leefomgeving. De gezamenlijke inspanningen van het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen zijn er op gericht om de wet per die datum in werking te laten treden en controversieel verklaren zal onherroepelijk tot vertraging leiden.

Stikstofwet

De waterschappen vinden het belangrijk dat ook de behandeling van de stikstofwet niet stil komt te liggen. Deze wet moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld en onderliggende wetgeving moet nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Als de wet- en regelgeving stil komt te liggen, dan ligt de aanpak van de stikstofuitstoot voor een gezonde leefomgeving ook stil. Daarnaast komen grote waterveiligheidsprojecten stil te liggen, maar ook bijvoorbeeld de ombouw van een rioolwaterzuivering om energie- en grondstoffen terug te winnen uit rioolwater of werk ten behoeve van klimaatadaptatie.

Herziening belastingstelsel

De waterschappen hebben onlangs zelf hun belastingstelsel intensief herzien. Deze herziening vraagt om een wetswijziging door het kabinet en het zou een gemiste kans zijn als dit dossier stil komt te liggen. Dat betekent dat de urgente knelpunten in het belastingstelsel nog niet aangepakt worden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn