Waterschappen onderschrijven advies commissie-Remkes

10 juni 2020

De waterschappen onderschrijven de definitieve adviezen van de commissie-Remkes (het adviescollege Stikstofproblematiek) die op 8 juni werden gepresenteerd. De adviezen hebben tot doel om uit de stikstofimpasse te komen.

Die impasse is ontstaan door de uitspraak van de Raad van State dat de Programma-aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurwetgeving.

Kern van het advies van de commissie-Remkes

  • Stikstofreductie en natuurherstel moeten wettelijk worden geborgd (resultaatverplichting).
  • Tijdelijke emissies door de bouw moeten vrijgesteld zijn.
  • Een emissiereductieprogramma moet voor de benodigde ruimte in de bouw zorgen.
  • Het Rijk moet hiervoor passende middelen vrijmaken.

Van groot belang dat stikstofreductie er komt

“Aangezien vergunningverlening niet goed op gang komt zonder verlaging van de stikstofdepositie, is het voor de waterschappen van groot belang dat deze stikstofreductie daadwerkelijk wordt gerealiseerd”, stelt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. “Het is daarom goed dat Remkes aanstuurt op wettelijke borging van natuurherstel en op een geborgd programma voor emissiereductie.”

Waterschappen: minister stel snel drempelwaarde in

Het is volgens het adviescollege niet realistisch om op korte termijn te verwachten dat emissiearme grond, weg- en waterbouw (GWW) op grote schaal wordt gerealiseerd. Bovendien draagt GWW maar voor een heel klein deel bij aan de stikstofuitstoot, en dan ook nog tijdelijk. Daarom adviseert de commissie-Remkes om tijdelijke emissies vrij te stellen van vergunningplicht, in combinatie met een geborgd programma voor steeds verdergaande emissiereductie in de bouw. De waterschappen roepen de minister op dit advies over te nemen en snel een drempelwaarde in te stellen. Zo kan de bouw een noodzakelijke bijdrage leveren aan het herstel van de economie. En kan het werk aan een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving doorgaan.

Verplichte emissiereductie goed

De commissie-Remkes stelt daar volgens de waterschappen terecht een verplichting tot emissiereductie tegenover en adviseert hiervoor een subsidieregeling in te richten. De commissie ziet een rijksinvestering in de bouwsector als noodzakelijk. Het bedrag hiervan moet minimaal in evenwicht zijn met de door het kabinet ter beschikking gestelde middelen voor natuurherstel en transformaties in andere sectoren. Ook deze aanbeveling onderschrijven de waterschappen.

Waterschappen werken aan verlagen stikstofdepositie

Waterschappen onderschrijven het belang van robuuste natuur in Nederland en willen bijdragen aan verdere versterking daarvan. Dat doen ze als partner in gebiedsprocessen, waarbij ze maatregelen nemen voor het verlagen van de stikstofdepositie en samen met alle partijen kijken welke hydrologische maatregelen gewenst en mogelijk zijn. Ook integreren waterschappen maatregelen voor klimaatadaptatie met natuurherstel, versterking van de biodiversiteit en andere opgaven zoals veenweideproblematiek. Verder werken waterschappen aan het reduceren van stikstofuitstoot tijdens het werk aan waterveiligheid en het watersysteem.

Eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan overal’

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn