Waterschappen vragen Kamerleden om aandacht voor Van-boer-tot-bord-strategie

1 oktober 2020

Op 1 oktober staat het Algemeen Overleg Landbouw, Klimaat en Voedsel op de agenda van de Tweede Kamer. De waterschappen hebben vooraf aandacht gevraagd bij de Kamerleden voor de Van-boer-tot-bord-strategie van de Europese Commissie.

De waterschappen steunen de Van-boer-tot-bord-strategie. Deze strategie bevat een plan van aanpak om de voedselproductie en voedselconsumptie in Europa te verduurzamen. De strategie is daarmee een belangrijke bouwsteen van de zero pollution-ambitie van de Europese Green Deal. Ook draagt de strategie bij aan het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in 2027.

De Van-boer-tot-bord-strategie is belangrijk omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, mest en kunstmest bij de productie van voedsel ervoor zorgt dat er te veel van deze stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit heeft negatieve effecten op het leven onder water. De strategie moet dit helpen voorkomen.

Uitbreiding naar hele land- en tuinbouwsector

De waterschappen willen dat de strategie Van-boer-tot-bord-strategie uitgebreid wordt. Momenteel gaat de strategie alleen over de voedselproductie en voedselconsumptie. Ook in andere agrarische sectoren worden echter gewasbeschermingsmiddelen, mest en kunstmest gebruikt die in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom willen de waterschappen de strategie verbreden naar de hele land- en tuinbouwsector.

De Unie van Waterschappen heeft dit standpunt onder de aandacht gebracht van de Kamerleden die over dit onderwerp gaan.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn