Grensoverschrijdende samenwerking is nodig

27 februari 2020

21 februari kwam Europarlementariër Esther de Lange (CDA) op werkbezoek bij waterschap Limburg. Tijdens het werkbezoek stond grensoverschrijdende samenwerking centraal.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck en Sander Mager, bestuurslid Unie van Waterschappen, ontvingen de De Lange bij waterschap Limburg. De Lange is lid van de Milieucommissie van het Europees Parlement en vicevoorzitter van de Europese Volkspartij fractie. Met het werkbezoek wilden de waterschappen aandacht vragen voor het belang van grensoverschrijdende samenwerking bij waterbeheer en bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het bijzonder.

Vervuiling in de grensregio’s

Een van de onderdelen van het werkbezoek was een bezoek aan de rivier de Jeker, die vanuit België in Maastricht uitmondt in de Maas. Stoffen die in het buitenland in de beken en rivieren terechtkomen, hebben grote impact op de waterkwaliteit aan Nederlandse zijde. Onderdeel van de KRW is de ontwikkeling van een grensoverschrijdende aanpak en samenwerking in stroomgebieden. Op dit moment krijgen bovenstroomse maatregelen voor het verbeteren van grenswateren nog niet altijd de prioriteit die ze verdienen. Dat zorgt ervoor dat maatregelen in Nederlandse grensregio’s niet voldoende zijn om de KRW doelen te halen.

Daarom vragen de waterschappen nu aandacht voor dit onderwerp, zodat ook in landen zoals Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg extra stappen worden gezet om vervuiling van grenswateren tegen te gaan. Dit is het moment hiervoor: de maatregelenprogramma’s voor de laatste KRW-planperiode van 2022-2027 worden nu in heel Europa voorbereid.

Waterbeheer in Green Deal

Het tweede onderwerp tijdens het werkbezoek was de Europese Green Deal. De Lange is namens de Europese Volkspartij woordvoerder voor alle voorstellen onder de Green Deal. Tijdens het werkbezoek benadrukten de waterschappen dat de focus op waterbeheer hierin niet mag ontbreken, zowel op het gebied van waterkwaliteit als klimaatadaptatie (oplossingen om om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering).

Zo zullen er vanwege de effecten van klimaatverandering snel oplossingen moeten komen voor de uitdagingen rond waterkwantiteit, zoals droogte en wateroverlast. Als voorbeeld hiervan werd tijdens het werkbezoek het programma Water in Balans gepresenteerd, dat door waterschap Limburg is ontwikkeld om wateroverlast aan te pakken.

Meer aandacht voor grensregio’s

Sander Mager, bestuurslid Unie van Waterschappen, hoopt dat ook buiten de waterschappen aandacht komt voor waterkwaliteit in de grensregio’s: “Het is belangrijk om maatregelen nog beter grensoverschrijdend met alle betrokken autoriteiten af te stemmen. We hopen door deze grensoverschrijdende aanpak financiële steun te ontvangen vanuit Europese programma’s zoals Interreg of het LIFE fonds. Daarnaast is het belangrijk dat ook de Europese Commissie en het Rijk aandacht hebben voor deze problematiek en daarbij de waterschappen ondersteunen bij de intensivering van samenwerking over de grens.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn