Uw zoekresultaten voor: Over de Unie
Over de Unie

Gevonden in pagina's

de kennis en kunde van de waterschappen te delen, stimuleert de Unie van Waterschappen het ontstaan van vernieuwende initiatieven en waardevolle netwerken. Bestuurlijke organisatie De Unie is een bestuurlijke organisatie…


Omgevingswet voor juristen

Gevonden in agenda

Op 5 november 2020 heeft de Unie van waterschappen een webinar over de Omgevingswet georganiseerd. De webinar was speciaal gericht op juristen van de waterschappen, maar ook andere geïnteresseerden zijn…


Commissie Muskus- en Beverratten (CMB)

Gevonden in pagina's

De commissie adviseert over de jaarlijkse begroting. De belangrijkste onderwerpen in de begroting zijn de inzet voor de beverrattenbestrijding in de grensregio en innovatie en onderzoek. Verder houdt de commissie…


Wet Financiering decentrale overheden

Gevonden in pagina's

…wet brengt de Unie van Waterschappen de mening van de waterschappen naar voren in het overleg met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën. De Unie informeert…


Waterwet

Gevonden in pagina's

…en indijkingen, de Wet op de waterkering, de ‘natte’ delen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Waterstaatswet. Ook is het deel dat gaat over de verontreinigde waterbodems uit de


Waterveiligheid

Gevonden in pagina's

de ontwikkeling van (inter)nationaal beleid en wet-en regelgeving. Zo zorgt de Unie ervoor dat het beleid voor de waterschappen uitvoerbaar is en past bij de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden….


Inkoopbeleid en aanbesteding

Gevonden in pagina's

…CROW en Europa Decentraal. Wat doet de Unie van Waterschappen? De Unie van Waterschappen kijkt samen met de waterschappen wat er beter kan op het gebied van inkopen en aanbesteden….


Aanpassing belastingstelsel

Gevonden in pagina's

de invloed die de relatief hoge waarde van wegen en spoorwegen op de tarieven van de eigenaren van onbebouwde grond heeft. Hierdoor stijgen de kosten voor deze groep, terwijl daar…


Waterschapsbelastingen

Gevonden in pagina's

…kwijtschelding. De hoogte van de kwijtschelding is regelmatig onderwerp van politiek debat. Verhuizen De aanslagen voor de waterschapsbelastingen vallen meestal aan het begin van het jaar op de deurmat. De


Bestuurszaken

Gevonden in pagina's

Wat doet de Unie van Waterschappen? De Unie van Waterschappen houdt zich bezig met de volgende zaken: Vertegenwoordigen van de waterschappen in het nationaal en internationaal speelveld; Fungeren als spreekbuis…