Model Keur 2012

1 oktober 2019


> Download deze publicatie

Vastgesteld door de Ledenvergadering op 22 maart 2013

Deze integrale en geactualiseerde modelkeur is gebaseerd op de Waterwet c.a, de Waterschapswet en op nieuw relevant beleid (Bestuursakkoord Water) en houdt rekening met andere wet- en regelgeving. Waar nodig en mogelijk bevat zij ook bepalingen voor de waterkwaliteit, indien en voor zover deze niet in strijd zijn met vigerende wet- en regelgeving. De model Keur is modulair opgebouwd en bevat alle mogelijke bepalingen. Bedoeling is dat de waterschappen in hun eigen keur overnemen wat nodig is. Daarmee wordt voorkomen dat waterschappen bepalingen die niet in dit model staan, opnemen in hun eigen keur.

Uitgangspunten voor de actualisatie van de modelkeur zijn:

  • Uniformering;
  • Modelkeur 2008;
  • Modelkeur, algemene regels, beleidsregels en leggers voor oppervlaktewaterlichamen en
  • waterkeringen vormen één samenhangend pakket;
  • Deregulering en zoveel mogelijk onder algemene regels brengen;
  • Schrappen overbodige regelgeving;
  • Opnemen modules voor specifieke situaties;
  • Algemene zaken in de keur zelf (landelijk zoveel mogelijk uniform), lokale/regionale onderwerpen komen tot uiting in algemene regels, beleidsregels en de leggers (couleur locale);
  • Aansluiting op het Omgevingsloket Online (OLO);
  • Aansluiting op Waterbesluit/-regeling en landelijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de keur de algemene, uniforme kapstok, waaraan vervolgens de algemene regels, beleidsregels en leggers worden opgehangen. De keur wordt hierdoor een ‘raamverordening’. In de bijbehorende algemene regels en beleidsregels wordt vervolgens een activiteitengerichte benadering gehanteerd, vergelijkbaar met het Activiteitenbesluit (algemene regels behorend bij de Wet milieubeheer en de Waterwet).

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn