Toekomstbestendig waterbeheer

Om ervoor te zorgen dat Nederland beschermd blijft tegen overstromingen en weersextremen, werken de waterschappen aan duurzame oplossingen om het waterbeheer toekomstbestendig te maken.
Standpunt:

Klimaatverandering vraagt een omslag in het waterbeheer en in de ruimtelijke inrichting.

Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en schade door weersextremen te beperken, moet er meer ruimte voor water komen en moeten water en bodem sturend worden voor de ruimtelijke inrichting. Waterschappen roepen mede-overheden en watergebruikers op tot toekomstbestendige keuzes in de ruimtelijke planvorming en in het watergebruik.

Waterbeheerders van Nederland

De waterschappen zijn, samen met Rijkswaterstaat, de waterbeheerders in Nederland. Zij moeten ervoor zorgen dat er voldoende en schoon water is en dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. Rijkswaterstaat focust daarbij op het beheer van grote wateren zoals meren en rivieren. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren zoals beken, sloten en kanalen. Daarnaast zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de zuivering van rioolwater.

Door klimaatverandering staat het waterbeheer onder druk. De waterschappen nemen daarom met klimaatadaptatie preventief maatregelen om Nederland tijdig aan te passen aan het veranderende klimaat en weersextremen.

Water opvangen en afvoeren

De waterschappen leggen extra waterbergingsgebieden aan om extra regenwater op te kunnen vangen. Ook zorgen ze er samen met gemeentes voor dat de ‘verstening’ van Nederland wordt tegengegaan. Maar er is meer nodig. Waterschappen roepen daarom mede-overheden, bedrijven en particulieren op tot toekomstbestendig bouwen. Dat kan door bij de inrichting van Nederland rekening te houden met een goede waterafvoer en/of -opslag. In het kader van de droogte-aanpak nemen waterschappen maatregelen om water vast te houden en roepen ze consumenten en ondernemers op om zuinig met water om te gaan.

Schade door weersextremen

Volgens de klimaatschadeschatter kan als we niets doen de schade door klimaatverandering en weersextremen alleen al in bebouwd gebied in 2050 oplopen tot 124 miljard euro. De economische schade van de droogte , wateroverlast en overstroming de afgelopen jaren bedroeg vele honderden miljoenen euro’s. Door bodemdaling zal de opgave en economische schade de komende decennia nog verder toenemen.

Door preventief maatregelen te nemen, houden we Nederland veilig en leefbaar. Het leefbaar houden van Nederland vergt ruimtelijke keuzes en blijvende investeringen in waterveiligheid, zoetwatervoorziening en klimaatadaptatie.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen maakt zich er sterk voor dat toekomst- en klimaatbestendig denken en handelen een plek krijgt in alle beleidsplannen en maatregelen van het Rijk en de medeoverheden. Bij grote opgaven zoals hervormingen in de woningbouw, landbouw, infrastructuur en energiesector, moet het waterbelang worden mee gewogen en mogelijke schade en overlast door weersextremen worden voorkomen.


Medewerkers bij dit thema

> Eric Gloudemans

Beleidsadviseur water en klimaat