Commissie Watersystemen (CWS)

De CWS bepaalt de bestuurlijke standpunten van de waterschappen op het gebied van waterkwantiteit. De CWS is meestal besluitvormend en in sommige gevallen adviserend aan de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen.  

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere zoetwater beschikbaarheid, wateroverlast, droogte, ruimtelijke adaptatie, maar ook grondwater, bodem, bodemdaling en waterrecreatie. Daarnaast is waterkwantiteit van belang voor natuur en landbouw. En ook duurzaamheid (broeikasgas emissies) is een onderwerp waar de commissie over spreekt.  Veel onderwerpen hebben ook een kwalitatieve kant en komen ook in de commissie Waterketens en Emissie (CWE) aan bod, of worden in gezamenlijke bijeenkomsten besproken. Het ambtelijk voorportaal van de CWS is de werkgroep Watersystemen (WWS). 

In de CWS zijn alle waterschappen vertegenwoordigd. Klik hier om in te zien wie per waterschap zitting heeft in de CWS.

Voorzitter
Dirk-Siert Schoonman – Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Secretaris 
Mark van Kruining – Unie van Waterschappen

> Vergaderdata 2024
> Vergaderstukken CWS in iBabs

Contact
Meer informatie of een (digitale) vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris van de CWS, Mark van Kruining, via mkruining@uvw.nl.

Werkgroep Watersystemen (WWS) 

De WWS is het ambtelijk voorportaal van de commissie Watersystemen (CWS) en houdt zich bezig met watersysteembeheer en waterkwantiteit. Daaronder vallen onder andere wateroverlast, droogte, peilbeheer, grondwater en ondergrond, waterbodems, klimaat en energie, bodemdaling, water en ruimte, archeologie en cultuurhistorie en delen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De werkgroep vergadert 4 keer per jaar. 

De werkgroep bestaat uit strategisch adviseurs en managers van waterschappen, die op persoonlijke titel, op basis van hun expertise zitting hebben in de WWS en wordt voorgezeten door een lid van de kring van waterschapsdirecteuren. In de WWS heeft ongeveer de helft van de waterschappen zitting.  

Voorzitter
Mariël Middendorp – hoogheemraadschap van Rijnland 

Secretaris 
Eric Gloudemans– Unie van Waterschappen 
egloudemans@uvw.nl