Waterkwaliteit

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater moet worden verbeterd. Daar zijn de waterschappen op allerlei manieren mee bezig.
Standpunt:

Een goede kwaliteit van het water in sloten en plassen is van levensbelang.

Niet alleen voor de gezondheid van de mens, maar ook van de natuur. Waterschappen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. We blijven hier hard aan werken, maar ook landbouw, industrie, het Rijk en inwoners zijn aan zet.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de kleinere wateren. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de grotere wateren zoals de Rijn en de Maas.

Kaderrichtlijn Water

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland moet aan bepaalde milieukwaliteitsnormen voldoen. Die zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt kaders waaraan het oppervlaktewater in Europa in 2027 moet voldoen.

Vervuiling van het water

Er zijn vele oorzaken waardoor het water nog niet overal schoon genoeg is. Denk aan riooloverstorten, lozingen van bedrijven, illegale lozingen, maar ook de afbraak van veenbodem of voedselrijke kwel kunnen invloed hebben. Soms wordt de waterkwaliteit beïnvloed door aanwezigheid van veel karpers of exotische rivierkreeften. De Nederlandse land- en tuinbouw is ook een oorzaak van vervuiling van het water. De belangrijkste probleemstoffen zijn nutriënten (voedingsstoffen), zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast vormen medicijnresten een steeds groter probleem. Hetzelfde geldt voor microplastics en PFAS.

Drugslozingen

De waterschappen zijn blij dat het Rijk extra geld beschikbaar heeft gesteld om synthetisch drugsafval te kunnen verwijderen. Waterschappen zijn verplicht om schade aan het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Dit is onderdeel van de algemene zorgplicht. Door drugslozingen op het riool of oppervlaktewater kan een rioolwaterzuivering (rwzi) ontregeld raken en in het ergste geval stil komen te liggen. Door deze verbeterde financiële regeling kan milieuschade aan bodem, grond en oppervlaktewater beter worden voorkomen. Er kan immers sneller gesaneerd worden. Ook als er geen schuldige of verantwoordelijke voor de drugsafvaldumping kan worden aangewezen.

Hoe verbeteren de waterschappen de waterkwaliteit?

De waterschappen werken op een aantal manieren aan de verbetering van de waterkwaliteit. Zo zuiveren zij het rioolwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) voordat het in het oppervlaktewater terechtkomt. Bedrijven moeten aan lozingseisen voldoen voordat zij hun afvalwater in de rivieren mogen lozen. Hier moeten zij een vergunning voor aanvragen. Handhavers van de waterschappen controleren of deze bedrijven zich wel aan de lozingsnormen van hun vergunning houden.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie van Waterschappen brengt mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren in kaart en beïnvloedt de totstandkoming van landelijk beleid. We brengen het belang van een goede waterkwaliteit voor de maatschappij onder de aandacht van het publiek en de politiek.


Medewerkers bij dit thema

MT-lid Waterkwaliteit, Duurzaamheid, Internationaal
Beleidsadviseur Landbouw
Beleidsadviseur Waterkwaliteit
Beleidsadviseur waterkwaliteit
Communicatieadviseur
Beleidsadviseur Waterbeleid
Bestuurslid

Vacature bij dit thema

36 uur | reageer uiterlijk zondag 18 augustus