Muskus- en beverrattenbeheer

Muskusratten en beverratten zijn gevaarlijk voor ons land, omdat ze holen en gangen in dijken graven en nesten maken met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Om te zorgen voor de waterveiligheid in Nederland, bestrijden de waterschappen deze dieren.
Standpunt:

In 2019 hebben alle waterschappen samen besloten om de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. Voor de beverrat is dit al gelukt.

Aanleiding voor het terugdringen van de muskusrat tot de landsgrens is het verbeteren van de waterveiligheid en de biodiversiteit.

Doel is dat er in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie muskusratten meer is. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen. De dieren worden dan voornamelijk nog in de grenszone en langs rivieren en beken gevangen, net zoals dat al voor de beverrat gebeurt.

De waterschappen hebben muskusrattenvangers in dienst. Deze muskusrattenbestrijders vangen de dieren, bijvoorbeeld met een muskusrattenklem. De klemmen worden onder water voor de ingang van het hol van de muskusrat geplaatst. Tijdens de trekperiodes van de dieren worden er ook kooien ingezet als val.

Diervriendelijk

Er wordt hard gewerkt aan manieren om de muskusrattenbestrijding diervriendelijker te doen. De waterschappen werken daarbij samen met collega-organisaties in België en Duitsland in het project Life MICA. Lees ook meer over dit project in magazine Het Waterschap.

Muskusrat melden

Via muskusrattenbestrijding.nl kun je het melden als je een muskus- of beverrat hebt gezien. Ook zijn er achtergronddocumenten en relevante onderzoeken te vinden. En afbeeldingen waarmee je kunt controleren welk dier je hebt gezien.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

  • We hebben een bestuurlijke commissie en een ambtelijke werkgroep. Daarin vindt de landelijke afstemming plaats.
  • We zijn partner in het Life MICA-onderzoek. We zijn daarin intermediair naar de waterschappen, waar de praktijkonderzoeken plaatsvinden.
  • We maken het jaarverslag Muskusrattenbestrijding.
  • We sturen de vangstgegevens op naar de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
  • We fungeren namens de waterschappen als opdrachtgever voor onderzoek rond muskus- en beverratten.

Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur
Beleidsadviseur Waterbeleid