Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de meeste wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder over water. Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Aanvragen verlopen vanaf nu via een nieuw digitaal Omgevingsloket.
Standpunt:

De Unie van Waterschappen steunt de komst van de Omgevingswet.

De waterschappen zien grote voordelen in de verbeterdoelen van de wet: minder en overzichtelijkere regels, een integrale benadering van de leefomgeving, meer ruimte voor decentrale overheden om lokaal maatwerk te leveren en een betere en snelle besluitvorming. Een goedwerkend en robuust Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is hiervoor een randvoorwaarde.

Voor inwoners

Inwoners krijgen met de Omgevingswet te maken wanneer ze iets willen veranderen in hun leefomgeving. Ze kunnen daarvoor terecht bij het Omgevingsloket: omgevingswet.overheid.nl/home.

Alle informatie om te werken met de Omgevingswet

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

> Ga naar iplo.nl

De Omgevingswet in het kort

De Omgevingswet vervangt sinds 1 januari 2024 meerdere losse wetten en regelingen over de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan: de Waterwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

Het raamwerk van de Omgevingswet omvat 26 wetten en 117 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Daarin worden de regels uit deze wetten verder uitgewerkt. Ook vallen nog ongeveer 120 ministeriële regelingen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en externe veiligheid onder dit raamwerk. Deze worden samengevoegd tot 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en zo’n 10 ministeriële regelingen.

Er zijn 6 kerninstrumenten opgenomen: het programma, de omgevingsvisie, decentrale regelgeving (zoals de Waterschapsverordening), algemene rijksregels voor activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie maakt de gevolgen van de Omgevingswet inzichtelijk voor de waterschappen. De Unie ondersteunt hen bij de voorbereiding op de inwerkingtreding en de implementatie van deze wet. Deze ondersteuning eindigt niet als de Omgevingswet in werking is getreden. Daarna richt de ondersteuning van de Unie zich op het verbeteren en doorontwikkelen van het juridische en digitale stelsel en het overgangsrecht.

Roadmap voor waterschappen

In de roadmap Omgevingswet voor waterschappen staat welke stappen waterschappen zetten voor de implementatie van de Omgevingswet. In dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen activiteiten in de beleidscyclus, het werken met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de nieuwe manier van (samen-)werken onder de Omgevingswet.

Interbestuurlijke samenwerking

De Unie werkt samen met VNG, IPO en het Rijk in het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Dit programma heeft als doel om de implementatie van de wet en het daarbij behorende digitale stelsel zo goed mogelijk te laten verlopen. Op de website van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is alles te vinden over de stand van zaken wat betreft de voortgang en de implementatie van de Omgevingswet. Ook staat er veel informatie op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). De Unie zorgt er samen met IPLO voor dat de informatie op deze website actueel blijft.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Omgevingswet
Programmamanager implementatie Omgevingswet waterschappen
Communicatieadviseur