Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de meeste wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder over water. Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Aanvragen verlopen via een digitaal Omgevingsloket.
Standpunt:

De Unie van Waterschappen staat achter de Omgevingswet.

De waterschappen zien de voordelen van de Omgevingswet: minder en overzichtelijkere regels, een integrale benadering van de leefomgeving, meer ruimte voor decentrale overheden om lokaal maatwerk te leveren en een betere en snelle besluitvorming. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van de geldende regels.

Voor inwoners

Inwoners en bedrijven krijgen met de Omgevingswet te maken wanneer ze iets willen veranderen in hun leefomgeving. Ze kunnen daarvoor terecht bij het digitale Omgevingsloket.

Informatie voor waterschappen om te werken met de Omgevingswet

Waterschappers  kunnen voor informatie en vragen over regelgeving over de leefomgeving, de Omgevingswet of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) terecht op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). IPLO bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. De Unie van Waterschappen zorgt er samen met IPLO voor dat de informatie op deze website actueel blijft.

> Ga naar iplo.nl

Bestuurlijke samenwerking

De Unie van Waterschappen en de waterschappen werken samen met VNG, IPO, Rijkspartijen, het Rijk en IPLO op basis van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet.

De samenwerking is vastgelegd in:

De Omgevingswet in het kort

De Omgevingswet vervangt sinds 1 januari 2024 meerdere losse wetten en regelingen over de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan: de Waterwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

Het raamwerk van de Omgevingswet omvat 26 wetten en 117 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Daarin zijn de regels uit deze wetten verder uitgewerkt. Ook vallen nog ongeveer 120 ministeriële regelingen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en externe veiligheid onder dit raamwerk. Deze zijn samengevoegd tot één Omgevingswet, vier AMvB’s en zo’n tien ministeriële regelingen.

Er zijn zes kerninstrumenten opgenomen: het programma, de omgevingsvisie, decentrale regelgeving (zoals de Waterschapsverordening), algemene rijksregels voor activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

De Unie ondersteunt waterschappen bij de implementatie van de Omgevingswet. De Unie werkt mee aan het verbeteren en doorontwikkelen van het juridische en digitale stelsel en het overgangsrecht.

Meer informatie

  • Waterbelang (voorheen watertoets)

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt het begrip ‘weging van het waterbelang‘ de eerder gebruikte term watertoets.

  • Waterschapsverordening

Alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap binnen haar beheergebied stelt zijn opgenomen in een waterschapsverordening.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Omgevingswet
Programmamanager implementatie Omgevingswet waterschappen
Communicatieadviseur