Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de meeste wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder over water. De waterschappen zijn voorstander van deze nieuwe wet en willen de implementatie zo goed mogelijk laten verlopen.
Standpunt:

De Unie van Waterschappen steunt de komst van de Omgevingswet.

De waterschappen zien grote voordelen in de verbeterdoelen van de wet: minder en overzichtelijkere regels, een integrale benadering van de leefomgeving, meer ruimte voor decentrale overheden om lokaal maatwerk te leveren en een betere en snelle besluitvorming. Een goedwerkend en robuust Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is hiervoor een randvoorwaarde.

In het kort

De Omgevingswet is een nieuwe wet die meerdere losse wetten en regelingen over de fysieke leefomgeving zal vervangen. Denk hierbij aan: de Waterwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

Het raamwerk van de Omgevingswet omvat 26 wetten en 117 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) waarin de regels uit deze wetten verder worden uitgewerkt. Ook vallen nog ongeveer 120 ministeriële regelingen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en externe veiligheid onder dit raamwerk. Deze worden straks samengevoegd tot 1 wet, 4 AMvB’s en zo’n 10 ministeriële regelingen. Doel van de Omgevingswet is om op een doelmatige wijze een duurzame, gezonde en veilige fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te creëren, beheren, gebruiken en ontwikkelen.

Kerninstrumenten

Om dit doel te bereiken zijn er 6 kerninstrumenten opgenomen: het programma, de omgevingsvisie, decentrale regelgeving (zoals de Waterschapsverordening), algemene rijksregels voor activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De wet treedt naar alle waarschijnlijkheid in werking op 1 juli 2022. Deze inwerkingtredingdatum moet nog wel door beide Kamers worden goedgekeurd.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

Het beleid van de Unie is er op gericht de gevolgen van de Omgevingswet inzichtelijk te maken voor de waterschappen. De Unie ondersteunt hen bij de voorbereiding op de inwerkingtreding en de implementatie van deze wet, bijvoorbeeld door het uitbrengen van een handreiking Waterschapsverordening.

Ook werkt de Unie samen met VNG, IPO en het Rijk in het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Dit programma heeft als doel om de implementatie van de wet en het daarbij behorende digitale stelsel zo goed mogelijk te laten verlopen. Op de website van het programma is alles te vinden over de stand van zaken wat betreft de voortgang en de implementatie van de Omgevingswet. Ook is veel informatie te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). De Unie zorgt er samen met IPLO voor dat de informatie op deze website actueel blijft.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn

Medewerkers bij dit thema

> Charlotte Dunnink

Beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken

> Andy Krijgsman

Beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken