Waterveiligheid

De waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen. Om ervoor te zorgen dat Nederland toekomstbestendig is, houden we bij het waterbeheer rekening met de gevolgen van klimaatverandering en de kans op crises en calamiteiten.
dijkinspectie voor waterveiligheid

Waterschappen werken met het Rijk aan waterveiligheid. Met de maatregelen voor waterveiligheid beschermen we ons land tegen overstromingen. We anticiperen met behulp van de klimaatscenario’s van het KNMI op de verwachte zeespiegelstijging en andere klimaatveranderingen. Zo blijven we goed beschermd en verwachten we goed voorbereid te zijn op de toekomst. Daarbij houden we ook de zoetwatervoorziening op peil.

Deltafonds

De waterschappen willen voldoende middelen voor waterveiligheid en voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarom houden we vast aan het jaarlijks verlengen van het Deltafonds. We willen de financiële bijdrage vanuit het Rijk minimaal constant houden en mogelijk in de toekomst vergroten als de effecten van zeespiegelstijging of hogere rivierafvoeren dat noodzakelijk maken. We willen ons land weerbaarder maken tegen de onzekerheden die zeespiegelstijging met zich meebrengt en blijven beschermen tegen overstromingen. Waterveiligheid vraagt om voortdurende aandacht.

Waterveiligheidsnormen

Sinds 2017 gelden er nieuwe normen voor de dijken. Hierin zijn de nieuwste inzichten over faalmechanismen voor dijken en duinen zijn verwerkt, zo verkleinen we de overstromingsrisico’s. Het streven is dat in 2050 alle primaire keringen (dijken die beschermen tegen overstromingen van grote rivieren en de zee) voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Waterschappen beoordelen of een kering aan de normen voldoet, werken aan dijkversterking en beheren en onderhouden de keringen volgens de spelregels van de zorgplicht.

De eerste landelijke beoordelingsronde sinds de inwerkingtreding van de nieuwe normen is eind 2022 afgerond. Het kost de komende jaren veel geld om aan de nieuwe veiligheidsnormen te voldoen: ieder jaar 362 miljoen euro. Ook vraagt het veel capaciteit en kennis van de waterbeheerders.

Klimaatneutraal werken aan waterveiligheid

Bij het versterken van dijken is de ambitie steeds vaker om dit zo klimaatneutraal en circulair mogelijk te doen. Steeds vaker worden de levensduur van de kering en de materialen meegenomen in de beheer-, onderhoud- en versterkingsmaatregelen. Daarbij innoveren we veel om de kosten te drukken en zo slim, sober en doelmatig de gezamenlijke middelen te besteden. Daarnaast letten we bij versterking op ruimtelijke inpassing en -kwaliteit. Ook proberen we zoveel mogelijk andere opgaven in hetzelfde gebied mee te nemen in samenwerking met de gebiedspartners.

Stikstofproblematiek

Waterveiligheid mag niet vertragen door de stikstofproblematiek. De waterschappen vragen vaart te maken met het uitvoeren van de Stikstofwet en de Natuurbank, zodat waterveiligheidsmaatregelen zo veel mogelijk door kunnen gaan.

Water als ordenend principe

Bij locatiekeuzes en inrichting van gebieden is het noodzakelijk water als ordenend principe te houden. Dit is ook opgenomen in de kamerbrief water en bodem sturend. Op die manier kunnen we het land nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen. Naast ruimtelijke ontwikkelingen, maken ook klimaatontwikkelingen en bodemdaling de waterveiligheidsopgave steeds groter. We reserveren ook voldoende ruimte voor toekomstige dijkversterkingen. Gelukkig kunnen we met innovaties in onze sector ook ruimte besparen.

Wat doet de Unie van Waterschappen aan waterveiligheid?

De Unie van Waterschappen oefent invloed uit op de ontwikkeling van (inter)nationaal beleid en wet-en regelgeving. Zo zorgt de Unie ervoor dat het beleid voor de waterschappen uitvoerbaar is en past bij de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden. We voeren namens de waterschappen overleg met het Rijk en diverse partijen om tot een goede uitvoering te komen van de belangrijke taak voldoende bescherming bieden tegen overstromingen.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur WBI / HWBP
Beleidsadviseur Waterveiligheid en Crisisbeheersing
Communicatieadviseur