Over de Unie

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.

Water is altijd in beweging en de watersector dus ook. Klimaatverandering, politieke verschuivingen, beleids- en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat waterschappen continu voorbereid moeten zijn op nieuwe situaties. De Unie van Waterschappen ontwikkelt visies en denkt na over strategieën en werkwijzen om samen te werken aan droge voeten, schoon water en voldoende water.

Wat doet de Unie?

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen. We vertegenwoordigen de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigen de belangen van de waterschappen en stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking. Zodat de waterschappen hun taken steeds beter kunnen uitvoeren.

De Unie heeft dus 3 taken:

  • Samenwerken: de Unie van Waterschappen is een toonaangevende speler met expertise op het gebied van regionaal waterbeheer. Door coördinatie van de Unie werken waterschappen beter samen voor een veilig, duurzaam en schoon Nederland.
  • Verbinden: de Unie van Waterschappen verbindt de waterschappen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen en is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor deze partijen en politiek Den Haag. De Unie speelt een belangrijke rol in de complexe omgeving van verschillende bestuurslagen en belangen.
  • Delen: door de kennis en kunde van de waterschappen te delen, stimuleert de Unie van Waterschappen het ontstaan van vernieuwende initiatieven en waardevolle netwerken.

Bestuurlijke organisatie

De Unie is een bestuurlijke organisatie die bestaat uit de ledenvergadering, het bestuur en een aantal commissies en werkgroepen.

Voor het water of het waterschap?

Is de Unie er voor het water of voor het waterschap? Ons doel is om het waterbeheer in Nederland zo goed mogelijk te organiseren. Zodat Nederland verzekerd blijft van droge voeten en voldoende en schoon water. Dat betekent óók dat we ons inzetten om de positie van de waterschappen te verstevigen. Want hoe sterker de positie van de waterschappen, hoe beter zij hun taken voor waterbeheer kunnen uitvoeren.   

Klaar voor de toekomst

Het takenpakket en de omvang van het werk van de waterschappen zijn in de loop der tijd enorm veranderd. Als er iets is wat de waterschappen kunnen, dan is het zich aanpassen aan de tijd. Het doel van de Unie is om de waterschappen hierbij te ondersteunen. Want nieuwe uitdagingen vragen nieuwe rollen van de waterbeheerders.

Door samen te werken in verenigingsverband bereiden de waterschappen zich samen voor op de toekomst. Zodat we voorbereid zijn op de ontwikkelingen die op ons af komen. Een paar voorbeelden van uitdagingen op korte en lange termijn:  

  • Hoe gaan we om met de normering van de keringen? Het Hoogwaterbeschermingsprogramma loopt tot 2050, zijn de normen dan door klimaatverandering nog steeds wel reëel?
  • Hoe zorgen we voor een goede opvolging van waterschappers die de komende jaren met pensioen gaan?
  • Welke kansen zien we rondom digitale transformatie?

Binnen het verenigingsverband van de Unie bereiden de waterschappen zich voor op de uitdagingen van de toekomst.

> Begroting Unie van Waterschappen 2022

> Jaarrekening Unie van Waterschappen 2021