Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht, zodat we de aarde niet uitputten. Duurzame ontwikkeling betekent de aarde zo gebruiken dat toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Daarom is duurzaamheid zo belangrijk, ook voor de waterschappen.
Standpunt:

De waterschappen voeren een actief energie- en grondstoffenbeleid.

Daarmee dragen ze bij aan een duurzame samenleving. De Unie van Waterschappen maakt afspraken met de Rijksoverheid over deze bijdrage.

4 duurzaamheidsprincipes

Er zijn 4 duurzaamheidsprincipes die het kader aangeven voor volledige duurzaamheid:

 • Breek de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is om te herstellen.
 • Breng niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu dan de natuur kan verwerken.
 • Breng niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu dan de natuur kan verwerken.
 • Doe geen dingen waardoor anderen beperkt worden in het kunnen vervullen van hun basisbehoeften.

Deze duurzaamheidsprincipes kunnen gebruikt worden bij het formuleren van ambities, de analyse van hoe het nu is, en het toetsen van duurzame oplossingen en innovaties.

Duurzaamheid bij de waterschappen

De waterschappen hebben 3 speerpunten op het gebied van duurzaamheid.

 1. Klimaatadaptatie
  We werken hard om de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer zo goed mogelijk op te vangen. Denk aan dijkversterking, wateroverlast en droogte.
 2. Klimaatmitigatie
  We lopen voorop om energieneutraal te worden, door energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen. Hiermee voorkomen we verdere klimaatverandering.
 3. Circulaire economie
  We zetten ons in om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater en bedrijfsprocessen duurzaam in te richten en efficiënter te maken en duurzaam producten en diensten in te kopen.

Voorbeelden van duurzaamheid bij de waterschappen

De waterschappen werken hard aan het verduurzamen van hun werkzaamheden. Ze lopen voorop om energieneutraal te worden, door energiebesparing en door het opwekken van duurzame energie en het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen. Ook zetten de waterschappen zich in om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Ze richten bedrijfsprocessen duurzaam in en kopen duurzame producten en diensten in.

Duurzaamheid in de bouw

Ook bij de aanleg of het versterken van dijken wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld door het materiaal waarmee de dijk wordt versterkt uit de nabije omgeving te halen in plaats van uit het buitenland.

CO2-prestatieladder

De waterschappen zetten de CO2-prestatieladder al 10 jaar in als aanbestedingsinstrument. Het is 1 van de 4 instrumenten die zijn ontwikkeld vanuit de Aanpak Duurzaam GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw). Waterschappen gebruiken de CO2-prestatieladder niet alleen als aanbestedingsinstrument, maar ook om binnen de eigen organisaties in te zetten als CO2-managementsysteem.

Waarom de CO2-prestatieladder?

Het doel van de CO2-prestatieladder is open communiceren over alle onderdelen van het CO2-beleid en initiatief nemen binnen de sector. Externe audits zien toe op de juistheid van de gegevens, op het ambitieniveau en op blijvende betrokkenheid van de waterschappen. Daarom vinden de waterschappen dat certificering voor de CO2-prestatieladder een toevoeging is om hun klimaat- en energiebeleid te ondersteunen.

Community of Practice

De Unie van Waterschappen en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) zijn eind 2022 gestart met 2 nieuwe Community of Practice’s. Hierin bespreken de waterschappen hun ervaringen en leren ze van elkaar.

>CO2-prestatieladder voor overheden


Medewerkers bij dit thema

MT-lid Waterkwaliteit, Duurzaamheid, Internationaal
Beleidsadviseur Duurzaam opdrachtgeverschap
Bestuurslid