Aquathermie

Aquathermie is de verzamelnaam voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming uit het Klimaatakkoord.
Standpunt:

De waterschappen willen dat Nederland Europees koploper aquathermie wordt.

Ze zijn bereid om de warmte uit aquathermie, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor warmtenetwerken in de gebouwde omgeving.

Waterschappen hebben ook een rol als vergunningverlener. Hierbij kijken ze vooral naar de effecten die er kunnen zijn voor de waterkwaliteit. Om hier goed zicht op te krijgen, moet er monitoring plaatsvinden.

Aquathermie moet waar mogelijk als bron worden benut. Het potentieel is groot. Maar om de ontwikkeling van aquathermie ook financieel gunstig uit te laten pakken, is het belangrijk dat bijvoorbeeld de financiering van de benodigde warmtenetten beter wordt geregeld.

In Nederland kan aquathermie in ruim 50 procent van de warmtevraag en ruim 50 procent van de koudevraag voorzien. Dit blijkt uit rapporten van CE Delft/Deltares (2018) en IF Technology (2016).

Green Deal Aquathermie

In de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is aquathermie in het rijtje alternatieve bronnen voor aardgasvrije wijken opgenomen. Het Rijk en de waterbeheerders hebben in 2019 een Green Deal Aquathermie afgesloten. Daarbij heeft zich een groot aantal belanghebbenden aangesloten. Onder deze vlag is een programmabureau van start gegaan: het Netwerk Aquathermie (NAT).

Netwerk aquathermie

Het netwerk brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. In heel Nederland zijn al verschillende aquathermieprojecten uitgevoerd. In het onderzoeksconsortium WarmingUP is een groot deel van de onderzoeksagenda ondergebracht. Ook STOWA voert diverse onderzoeken uit.

Wat doet de Unie?

De Unie pleit in de uitvoering van het klimaatakkoord voor het zoveel mogelijk inzetten van aquathermie. Verschillende regelingen en programma’s moeten hierbij helpen. Voorbeelden van regelingen zijn de subsidie voor duurzame energie en de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. De Unie laat verschillende onderzoeken uitvoeren. Deze zijn nodig om kennis op te doen over bijvoorbeeld juridische aspecten. Maar de onderzoeken gaan ook over succesfactoren in samenwerking en over het inzetten van een monitor voor de waterkwaliteit.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur Energie en Klimaat