Thermische energie

Thermische energie is warmte uit bijvoorbeeld het oppervlaktewater of de bodem. En ook in de industrie komt warmte vrij. Die warmte kan worden vervoerd en geschikt worden gemaakt om huizen en gebouwen mee te verwarmen.
Standpunt:

Thermische energie kan voor een groot deel in de warmtevraag van gebouwen voorzien.

Vanwege het belang van de overgang naar een duurzame energievoorziening, vindt de Unie dat alle energiebronnen zo goed mogelijk moeten worden benut.

De waterschappen zien voor zichzelf een rol om deze bron te ontwikkelen. Waterschappen hebben ook een rol als vergunningverlener. Hierbij kijken ze vooral naar de effecten die er kunnen zijn voor de waterkwaliteit.

Omdat er bij het gebruik geen CO2 vrijkomt, is thermische energie een duurzame energiebron. Ongeveer 50 procent van de energiebehoefte van de EU bestaat uit de vraag naar warmte. Thermische energie kan dus een grote rol spelen in de verduurzaming.

Voorbeelden van thermische energie uit water

De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat dragen bij aan het ontwikkelen van thermische energie uit water: aquathermie. Er zijn verschillende vormen van aquathermie zoals oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater maar ook water uit het riool. De waterschappen werken vooral aan het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en uit afvalwater (TEA).

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

TEO maakt gebruik van de verschillen in temperatuur van het oppervlaktewater. In de zomer wordt warmte uit het oppervlaktewater opgeslagen. Deze warmte kan in de winter gebruikt worden om gebouwen te verwarmen. In de winter kan de koude worden opgeslagen. In de zomer kan die weer gebruikt worden om gebouwen te koelen.

Thermische energie uit afvalwater (TEA)

TEA werkt volgens hetzelfde principe als TEO. Op de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen kan warmte uit het afvalwater worden gehaald.

Thermische energie uit drinkwater (TED)

Bij TED wordt gebruik gemaakt van warmte en koude uit drinkwater. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en waterschap Limburg gebruiken deze toepassing.

Deze 3 soorten thermische energie heten samen aquathermie.

Wat doet de Unie?

De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben al een grote energiebron ontsloten: thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en uit afvalwater (TEA).


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur klimaat en duurzaamheid
Beleidsadviseur energie