Taskforce herijking afvalstoffen

De Unie van Waterschappen heeft in juli 2018 samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Taskforce Herijking Afvalstoffen ingesteld.

Deze taskforce bestond uit vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, IPO, VNO-NCW en Omgevingsdiensten. Winnie Sorgdrager was voorzitter van de taskforce.

Onafhankelijk advies

De taskforce kreeg de opdracht om advies uit te brengen over het volgende:

  1. Hoe kunnen eventuele belemmeringen voor de circulaire economie in de afvalwetgeving worden weggenomen zónder dat dit leidt tot onaanvaardbare risico’s voor milieu of volksgezondheid?
  2. Hoe kan de uitvoeringspraktijk worden verbeterd (vergunningverlening, toezicht en handhaving)?

Op 10 oktober 2019 is het adviesrapport verschenen met oplossingsrichtingen hoe belemmeringen voor de circulaire economie in de afvalwetgeving kunnen worden weggenomen.

Aanbevelingen

Het doel van een circulaire economie is het beperken van het gebruik van primaire grondstoffen en afvalproductie met een negatieve impact op mens en milieu. Het Kabinet wil 50 procent minder primaire grondstoffen met een negatieve milieu-impact gebruiken in 2030 en Nederland circulair in 2050.

Centrale regie

Er zijn al veel initiatieven om dit doel te halen, maar volgens de taskforce zijn er extra stappen nodig. Het begrip ‘afval’ moet in de regelgeving veranderd worden en de uitvoeringspraktijk moet worden verbeterd. De taskforce pleit voor een centrale regie, net zoals bij de energietransitie. Met kaders gesteld door het Rijk en daarna een regierol voor bijvoorbeeld de provincies.

Nationaal Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

In de Beleidsbrief aan de Tweede Kamer van 10 oktober 2019 schreef het ministerie van IenW welke initiatieven worden ondernomen om de aanbevelingen op te pakken. Deze activiteiten zijn opgenomen in de actualisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.