Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen> Download deze publicatie

Vertrekpunt van deze handreiking zijn de wensen en de ambities van de waterschappen om hun taken duurzaam en doelmatig uit te voeren. Eerst wordt in deze handreiking stilgestaan bij de vraag hoe deze ambities van de waterschappen zich verhouden tot het wettelijk kader. Vervolgens komen alle relevante rechtsgebieden aan de orde: afvalstoffenrecht, aanbestedingsrecht, staatssteun, mededingingsrecht, markt en overheid, samenwerking en rechtsvormen, fiscaal recht en energierecht. Tot slot zijn nog enkele resterende juridische aspecten die buiten deze domeinen vallen, kort beschreven in een laatste hoofdstuk.

De belangrijkste aanpassingen en aanvullingen in deze geactualiseerde handreiking zijn te vinden in hoofdstuk 3 over afvalstoffenrecht en hoofdstuk 7 over belastingen. In dit fiscale hoofdstuk zijn de consequenties van de recente invoering van de Vennootschapsbelastingplicht voor waterschappen nader toegelicht. Onderstaand volgt een samenvatting van de meest belangrijke aspecten die in elk hoofdstuk zijn beschreven.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn