Organisatie

De Unie van Waterschappen is de overkoepelende vereniging van alle 21 waterschappen in Nederland. Het Uniebestuur vormt het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij zijn gekozen door het hoogste orgaan binnen de Unie; de Ledenvergadering. Het beleid op de diverse beleidsterreinen wordt bepaald in 7 commissies. De Unie van Waterschappen wordt ondersteund door het Uniebureau. Het Uniebureau kent 4 programma’s die onder leiding staan van de algemeen directeur.

Ledenvergadering

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de ledenvergadering. Elk waterschap is vertegenwoordigd in de ledenvergadering. Deze vertegenwoordigers (voorzitter of DB-lid van het waterschap) leggen vervolgens ‘thuis’ verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB).
De ledenvergadering komt vier keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Unie van Waterschappen. De ledenvergadering bepaalt de koers van de Unie. Het is het orgaan dat een besluitvormende taak heeft en geeft mandaat waar het gaat om het goedkeuren van de jaarstukken (begroting, jaarrekening etc.), het wijzigen van de statuten, het benoemen van bestuursleden en het aanstellen van de algemeen directeur.

Bestuur

Het Uniebestuur vormt het dagelijks bestuur van de vereniging. De 6 bestuursleden zijn gekozen in de ledenvergadering. Het bestuur zet de lijnen uit, bewaakt de samenhang binnen de Unie en is verantwoordelijk voor de gezamenlijke lobby en communicatie. Tenslotte vertegenwoordigen de bestuursleden de Unie naar buiten toe, bijvoorbeeld in bestuurlijke overleggen.

Commissies

In de commissies wordt het beleid van de Unie op de verschillende beleidsterreinen opgesteld en vindt ook veelal de besluitvorming plaats. De commissies worden voorgezeten door een bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Werkgroepen

De commissies worden geadviseerd door de werkgroepen. Werkgroepen bestaan uit ambtelijke vertegenwoordigers met expertise op het specifieke vakgebied. Formele besluitvorming vindt plaats in het bestuur, commissies en/of in de ledenvergadering.

Uniebureau

Op het bureau van de Unie van Waterschappen werken circa 75 mensen binnen 4 programma’s. De programma’s staan onder leiding van de algemeen directeur Meindert Smallenbroek. Het managementteam (MT) bestaat uit de algemeen directeur, 4 programmaleiders en hoofd bedrijfsvoering.

Het Uniebureau heeft een team Bestuurlijk Juridische Zaken (BJZ), dat de 4 programma’s ondersteunt op bestuurlijk juridisch gebied. Team BJZ is intensief betrokken bij de lobby rond de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving.
De Unie van Waterschappen beschikt daarnaast over een stafbureau Bedrijfsvoering. Het stafbureau zorgt ervoor dat taken efficiënt kunnen worden uitgevoerd, dat financiële zaken conform de daarvoor geldende regels worden afgehandeld en er een goed HRM-beleid wordt gevoerd.

Vereniging en communicatie

 • Lobby en public affairs
 • Mediabeleid
 • Educatie
 • Digitale media
 • Visievorming en strategieontwikkeling

Waterbeleid

 • Bijdragen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water en het Bestuursakkoord Water
 • Terugdringen van agrarische emissies
 • Profileren van de waterschappen in wetgevingsprocessen

Moderne overheid

 • Behoud van financiële ruimte voor waterschappen
 • Informatieveiligheid
 • Vergroten van doelmatigheid
 • Bedrijfsvergelijkingen, monitoring en informatievoorziening
 • Herijken van fiscaal beleid
 • Stimuleren van aantrekkelijk werkgeverschap

Innovatie, duurzaamheid, internationaal en waterkwaliteit

 • Kennis en innovatie
 • Klimaat en energie
 • Europese beleidsontwikkeling en belangenbehartiging
 • Coördinatiepunt voor internationale samenwerking: Dutch Water Authorities
 • Circulair
 • Blue Deal
 • Waterkwaliteit