Natuurbeleid

Voor Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. Deze gebieden maken deel uit van een netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Het doel van Natura 2000 is het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Waterschappen zorgen binnen het nationale en Europese beleid voor goede watercondities voor plant en dier. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van ecologische doelen in een zorgvuldige balans met wat particulieren en ondernemers willen.

De waterschappen zien veel kansen voor natuurbeleid in samenhang met hun kerntaken: droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat ook in samenhang met het Nationale en provinciale natuurbeleid.

Waterschappen dragen in belangrijke mate bij aan concreet behoud van biodiversiteit. De Gedragscode Wet natuurbescherming is daarbij een belangrijk middel. Maar ook de aanleg van milieuvriendelijke oevers, beekherstel, aanleg van vistrappen en visvriendelijk maken van gemalen zijn concrete voorbeelden van de bijdragen die de waterschappen leveren.

Een aan natuur gelieerd dossier is de aanpak stikstof. Naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State is de regelgeving voor stikstof producerende projecten aangescherpt. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering uit 2021 heeft een bouwvrijstelling voor bouw, sloop en eenmalige aanlegactiviteiten. Er mag dan alleen tijdens de bouwfase stikstof uitgestoten worden. De bouw moet zich wel inspannen om de uitstoot van stikstof terug te dringen.


Medewerkers bij dit thema

> Dominique Blom

Beleidsadviseur waterbeleid

> Anke van Houten

Beleidsadviseur water, energie en ruimte