Waterketensamenwerking

De waterschappen werken samen met andere organisaties in de waterketen om kosten te besparen, de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen.
Standpunt:

De waterschappen moeten goed samenwerken met gemeentes en drinkwaterbedrijven.

Met deze 2 partijen werken we de komende jaren aan een visie op de waterketen. In die visie gaat het om waterkwaliteit, wateroverlast, doelmatigheid, duurzaamheid en de kwetsbaarheid van de waterketen.

In de waterketen streven we naar minder gebruik van drinkwater. Daardoor is er meer water beschikbaar voor andere plekken, bijvoorbeeld in tijden van droogte. De waterschappen leveren een bijdrage door bijvoorbeeld effluent (het gezuiverde water uit de rioolwaterzuivering) aan te bieden dat gebruikt kan worden voor industriële processen, landbouwwatervoorziening of grondwateraanvulling.

Samenwerking in 49 regio’s

Het geheel van drinkwaterproductie, riolering en rioolwaterzuivering noemen we de waterketen. Hieronder vallen:

  • waterproductie (drinkwaterbedrijven en individuele waterwinning);
  • waterverbruik (huishoudens, bedrijven en instellingen);
  • inzameling en transport van afvalwater (gemeentes en waterschappen);
  • rioolwaterzuivering (waterschappen).

Samenwerken aan Water

De koepelorganisaties van de waterschappen, gemeentes (VNG) en drinkwaterbedrijven (Vewin) hebben voor het verbeteren van de waterketen een projectorganisatie ingesteld: Samenwerken aan Water. De partijen werken in 49 regio’s samen op het gebied van operationele taken.

De Staat van Ons Water

De koepels monitoren het succes van de maatregelen in de regio’s. De voortgang ervan staat in De Staat van Ons Water, dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat ieder jaar in mei aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Stuurgroep DRAB (drinkwater-, riolering- en afvalwaterbeleid)

De stuurgroep DRAB is het ambtelijk overleg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, gemeentes, waterschappen en drinkwaterbedrijven op het gebied van stedelijk waterbeheer.

Kennis en innovatie

Innovatie is van groot belang in de waterketen. Innovatie helpt om de uitvoering beter en goedkoper te maken. Ook kennis is belangrijk. STOWA, RIONED en KWR zijn de kennisinstellingen in de waterketen. De waterschappen werken samen met deze kennisinstellingen en maken gebruik van hun kennis bij de uitvoering van hun werk.

Visie op de waterketen

De waterschappen, gemeentes en drinkwaterbedrijven werken de komende jaren aan een visie op de waterketen. In die visie gaat het om waterkwaliteit, wateroverlast, doelmatigheid, duurzaamheid en de kwetsbaarheid van de waterketen.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur waterketen