Visie brochure afvalwaterketen tot 2030

2 december 2013


> Download deze publicatie

Waar staat de afvalwaterketen in 2030? Hoe komen we daar? U leest onze antwoorden in dit visiedocument. Wij presenteren hiermee een agenda voor de nieuwe ontwikkelingen in de komende jaren.

Fundamentele verandering
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben samen de schouders onder het visietraject gezet. Wij vinden deze routekaart heel belangrijk om u te laten zien wat we willen bereiken. Naar onze overtuiging verandert de afvalwaterketen fundamenteel. De ketenpartners leveren in 2030 een grote bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving. Waterschappen en gemeenten zetten afval om in schone grondstoffen en energie en schoon water. Onze visie past binnen de afspraken van de VNG en de UvW over samenwerking in de afvalwaterketen en bij het Bestuursakkoord Water. Zowel gemeenten als waterschappen spannen zich in voor vergroting van doelmatigheid en kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid.

Volop kansen
Het traject van de routekaart heeft een mooi resultaat opgeleverd. We zien volop kansen om duurzaamheid en doelmatigheid met elkaar te verbinden. Deze toekomst is al begonnen! De ketenpartners passen in de praktijk inmiddels verschillende concepten toe. Zo worden enkele energiefabrieken geëxploiteerd. Het duurt niet lang of er komen meer energiefabrieken bij. Ook zijn er experimenten met de grondstoffenfabriek. Diverse gemeenten zijn gestart met een lokaal energiebedrijf. De waterschappen sluiten zich aan bij deze ontwikkelingen. Zij benutten kennis vanuit de markt waar het kan.

Slimme coalities
De veranderingen in de afvalwaterketen hangen nauw samen met ontwikkelingen buiten de keten. Wij willen slimme coalities met andere partijen aangaan. Denk aan coalities voor bouwen, industrie, landbouw en energie. De uitdagingen zijn groot. Laten we met zijn allen samen de handschoen oppakken!

Afstemming en samenwerking
Wij zijn bij deze langetermijnvisie niet over een nacht ijs gegaan. We hebben de routekaart in 2010 en 2011 samen met onze kennis- en ketenpartners opgesteld. Dat gebeurde in het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3). De waterschappen hebben deze afspraken in 2008 ondertekend. Wij hebben ook verschillende andere afspraken en initiatieven meegenomen in de visie. We noemen enkele belangrijke:

  • Een groep van enthousiaste deskundigen kwam in 2009 met een visie op de waterketen in 2050: Verbindend water. We hebben samengewerkt met het ‘aanjaagteam’ dat deze visie actief heeft uitgedragen.
  • Waterschappen en gemeenten hebben eind 2011 samen met het kabinet een Lokale Klimaatagenda vastgesteld. De agenda is een vervolg op de klimaatakkoorden.
  • De UvW sloot met het kabinet een Green Deal en een Ketenakkoord Fosfaat.

De routekaart geeft ook invulling aan de innovatieparagraaf van het onderdeel waterketen in het Bestuursakkoord Water. De uitdaging is nu om bij de regionale uitwerking van de afspraken van het bestuursakkoord door gemeenten en waterschappen deze routekaart nadrukkelijk op de agenda te zetten. De arrangementen in de routekaart bieden bij uitstek een kans om ook voor de lange termijn slimme investeringsbeslissingen te nemen die uiteindelijk ook een kostenbesparing opleveren.

Bijdrage door velen
Wij willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze visie. Natuurlijk het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de financiële ondersteuning. We willen ook speciaal twee mensen noemen: Renze van Houten, projectleider van de voorstudie, en Pieter de Bekker, projectleider van de routekaart. Veel deskundigen van waterschappen, gemeenten en andere organisaties hebben zich op allerlei manieren ingezet voor het traject. Ze deden dat enthousiast en met oog voor de realiteit. Ook leverden professionals van universiteiten, adviesbureaus en geïnteresseerde bedrijven een constructieve bijdrage. Wij rekenen erop dat deze visie u net als ons inspireert. We wensen u veel succes bij uw eigen inspanningen voor een mooie toekomst van de afvalwaterketen!

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn