Model-projectplan Waterwet

3 februari 2020


> Download deze publicatie

Rapport van de Uniewerkgroep ‘Model-projectplan Waterwet’

Voorwoord ir. G. Verwolf

(lid dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen, portefeuillehouder Waterkwaliteit, wetgeving en handhaving, voorzitter Uniecommissie waterketens en emissies)

Hierbij bied ik u aan het model-projectplan Waterwet als een handreiking voor de uitvoeringspraktijk van de waterschappen. Regionaal waterbeheer brengt met zich mee het aanleggen en/of wijzigen van waterstaatswerken, zoals het versterken van dijken, het aanleggen van waterberging, het verbreden van waterlopen, het vervangen van gemalen e.d. Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 heeft de nieuwe rechtsfiguur van het projectplan zijn intrede gedaan en de door sommige waterschappen gehanteerde zogeheten vergunning eigen dienst vervangen. Voor de inwerkingtreding van de Waterwet gold de regeling in de Waterschapswet (artt. 148 en 153). Het waterschap moest een besluit nemen als er sprake was van aanleg of verbetering van waterstaatswerken in betekenende mate. De Waterwet stelt echter de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de beheerder centraal.

De aanleiding voor het uitbrengen van deze handreiking is gelegen in de inmiddels opgedane ervaring met het projectplan, in de praktijk levende vragen en de wens tot uniformering. Enkele vragen die vooral gesteld zijn:

  • wanneer is een projectplan nodig, is er sprake van een ondergrens en is er daarnaast nog een watervergunning vereist?
  • hoe zit het met het onderscheid tussen aanleg en wijziging enerzijds en beheer en onderhoud anderzijds?
  • wat wordt er verstaan onder “aanleg of wijziging door of vanwege de beheerder”?
  • moeten de procedure voor het vaststellen van een projectplan en de leggerprocedure gelijk oplopen?
  • hoe zit het met de rechtsbescherming?

Aan het model-projectplan Waterwet die uit vier delen bestaat gaat vooraf de beslisboom projectplan Waterwet met toelichting die tot doel heeft om er achter te komen of een projectplan nodig is, wie het projectplan vaststelt en welke procedure van toepassing is. De vier delen waaruit het projectplan bestaat zijn:

  • Deel I beschrijft wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd.
  • Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd oftewel de onderbouwing van het plan.
  • Deel III behandelt de rechtsbescherming en de procedures.
  • Deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

Deze stukken vormen het resultaat van de inspanningen van de UvW-werkgroep “model-projectplan Waterwet” bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland, Aa en Maas, De Dommel en het Hoogheemraadschap van Delfland (zie bijlage 1). Geconsulteerd zijn de themagroepen “BJ-netwerk waterschappen” en “Landelijk Overlegplatform hoofden Vergunningverlening en Handhaving en de Uniewerkgroep waterketens en emissies. De Uniecommissie waterketens en emissies heeft op 18 november 2011 ingestemd met het voorstel. Voor de relevante wetsartikelen verwijs ik u kortheidshalve en voor uw gemak naar bijlage 2.

Ik hoop en verwacht dat het model-projectplan Waterwet voorziet in een bij u levende behoefte om als waterschapssector op een slagvaardige, herkenbare en zorgvuldige manier te blijven werken aan realisatie van de regionale wateropgaven.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn