Uw zoekresultaten voor: Wateroverlast
Waterkwantiteit

Gevonden in pagina's

…(wonen, landbouw, natuur) stellen. Inzet van de waterschappen is de zorg voor het juiste waterpeil en het voorkomen van te veel water (wateroverlast) of te weinig water (watertekort). Nee 251…


Afwegingskader geïntegreerde contractvormen

Gevonden in publicaties

…de komende jaren een aantal belangrijke opgaven op het gebied van waterbeheer op de agenda, zoals het waarborgen van waterveiligheid, het voorkomen van wateroverlast en het verduurzamen van het zuiveringsproces….


Klimaat

Gevonden in pagina's

…met het Rijk, de provincies en gemeenten werken de waterschappen aan de veiligheid van de dijken, voldoende beschikbaarheid van zoet water en aanpassingen in de ruimtelijke inrichting om wateroverlast en…


Klimaatverandering

Gevonden in pagina's

…er meer kans op overstromingen en wateroverlast. Rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren en de riolering kan het vele water ook niet meer aan. In…


Hoogwater

Gevonden in pagina's

…Bijvoorbeeld door mee te praten aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater; Ontwikkeling van BOI (instrumentarium voor beoordelen en beoordelen van primaire waterkeringen), waarin ook nieuwe klimaatscenario’s vertaald worden naar waterstanden…


Waterschapsbelastingen 2019

Gevonden in publicaties

…lokaal ernstige wateroverlast. Schade aan gebouwen en natuur, overlast voor inwoners en mislukken van oogsten waren maar enkele gevolgen van de te droge en te natte periodes in 2018. Voor…


Waterketensamenwerking

Gevonden in pagina's

…en drinkwaterbedrijven werken de komende jaren aan een visie op de waterketen. In die visie gaat het om waterkwaliteit, wateroverlast, doelmatigheid, duurzaamheid en de kwetsbaarheid van de waterketen. De waterschappen…


Deltaprogramma

Gevonden in pagina's

…zoet water, Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied. Deltabeslissingen Vanwege klimaatverandering zal Nederland in de toekomst vaker te maken krijgen met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. In de Deltabeslissing Waterveiligheid staat dat de…


Wetgevingsoverleg Water 22 november 2021

Gevonden in inbreng

…tekort bij het Deltafonds? Limburg De overstromingen in Limburg afgelopen zomer maakt een nieuwe blik op wateroverlast en waterveiligheid noodzakelijk. Dat zal gebeuren in de Beleidstafel wateroverlast die onlangs is…


Commissie Watersystemen (CWS)

Gevonden in pagina's

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere zoetwater beschikbaarheid, wateroverlast, droogte, ruimtelijke adaptatie, maar ook grondwater, bodem, bodemdaling en waterrecreatie. Daarnaast is waterkwantiteit van belang voor natuur en landbouw….