Ontwikkelingen Nationaal Programma Landelijk Gebied


20 april 2022

In het coalitieakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat zij 25 miljard tot 2035 beschikbaar stelt voor de realisatie van de 3 internationaal verplichtende doelen natuur/stikstof, klimaat en KRW in een nationaal programma landelijk gebied (NPLG) onder de NOVI. Het gaat om een grootschalige landelijke aanpak, die de doelen en werkzaamheden van de waterschappen raken. De aanpak vraagt erom dat we proactief als 1 overheid opereren. Dit vanwege de integrale aanpak en de krappe tijdstrajecten, ingegeven door de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Provincies krijgen hierin een sleutelrol. In deze ledenbrief leest u op hoofdlijnen over de ontwikkelingen.

> Download pdf