Commissie Muskus- en Beverratten (CMB)

De (CMB) bepaalt de gezamenlijke standpunten van de waterschappen op het gebied van muskus- en beverrattenbeheer. In de commissie zitten bestuursleden van de 8 waterschappen die de muskus- en beverratbestrijding uitvoeren voor alle waterschappen.

De commissie adviseert over de jaarlijkse begroting. De belangrijkste onderwerpen in de begroting zijn de inzet voor de beverrattenbestrijding in de grensregio en innovatie en onderzoek. Verder houdt de commissie zich bezig met de uitwerking van de strategie muskusratten: terugdringen tot de landsgrens. Het ambtelijk voorportaal van de CMB is de werkgroep Muskus- en Beverratten (WMB).

In de CMB zijn vertegenwoordigd:

  • Waterschap Brabantse Delta – dhr. Van der Kallen en dhr. Meuleman (vz WMB)
  • Wetterskip Fryslân – dhr. De Winter
  • Waterschap Limburg – dhr. Wolfhagen
  • Waterschap Rivierenland – mevr. Groenenberg
  • Waterschap Scheldestromen – dhr. Van Gorsel
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – mevr. Otterman
  • Waterschap Vechtstromen – dhr. Stegeman
  • Waterschap Zuiderzeeland – dhr. Boer

Voorzitter
Jeroen Haan –  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Secretaris
Dolf Moerkens – Unie van Waterschappen 

> Vergaderdata 2024
> Vergaderstukken CMB in iBabs

Meer informatie of een (digitale) vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris van de CMB Dolf Moerkens via dmoerkens@uvw.nl.

Werkgroep Muskus- en Beverratten (WMB) 

De WMB is het ambtelijk voorportaal van de commissie Muskus- en Beverratten (CMB). In de werkgroep vindt afstemming plaats over aspecten van de bedrijfsvoering en de bestrijdingsstrategie ‘muskusrat terugdringen naar de landsgrens’. Hiermee voorziet de werkgroep de CMB van inhoudelijke informatie waarmee de commissie bestuurlijke standpunten in kan nemen.  De werkgroep bestaat uit afdelingshoofden en directeuren van waterschappen die het muskusrattenbeheer uitvoeren.  

In de WMB zijn vertegenwoordigd waterschap Brabantse Delta, wetterskip Fryslân, waterschap Limburg, waterschap Rivierenland, waterschap Scheldestromen, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Hunze en Aa’s, waterschap Zuiderzeeland en de Unie van Waterschappen. 

Voorzitter
Arthur Meuleman – Waterschap Brabantse Delta 

Secretaris
Dolf Moerkens – Unie van Waterschappen 
dmoerkens@uvw.nl