Commissie Waterketens en Emissies (CWE)

De CWE buigt zich over onderwerpen die betrekking hebben op de afvalwaterketen, waaronder zuiveringsbeheer en de waterkwaliteit en in het bijzonder lozingen en diffuse bronnen. Ook thema’s als vergunningverlening en handhaving en Brzo hebben een plek binnen deze commissie. Verder is de commissie actief op het terrein van duurzaamheid en de circulaire economie.

De CWE is een commissie waarin zowel beeldvormende als oordeelvormende besprekingen plaatsvinden. Daarnaast vindt er ook besluitvorming plaats. Het ambtelijk voorportaal van de CWE is de Werkgroep Waterketens en Emissies (WWE). Zij adviseren de CWE over thema’s waarover uiteindelijk besluitvorming moet plaatsvinden.

In de CWE zijn alle waterschappen vertegenwoordigd. Klik hier om in te zien wie per waterschap zitting heeft in de CWE.

Voorzitter
Sander Mager – waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Secretaris
Sandra Weide-Reynaers – Unie van Waterschappen

> Vergaderdata 2024
> Vergaderstukken CWE in iBabs

Contact
Meer informatie of een (digitale) vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de secretaris van de CWE Sandra Weide-Reynaers via sreynaers@uvw.nl.

Werkgroep Waterketens en Emissie (WWE) 

De WWE is het ambtelijk voorportaal van de commissie Waterketens en Emissies (CWE). De werkgroep voorziet de commissie van inhoudelijke informatie waarmee de commissie bestuurlijke standpunten in kan nemen op het gebied van waterketen- en emissiebeheer. De focus binnen alle onderwerpen van waterketen- en emissiebeheer ligt op waterkwaliteit.  De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van collega’s  van de waterschappen en vergadert vier keer per jaar.   

In de WWE zijn vertegenwoordigd waterschap Zuiderzeeland, hoogheemraadschap Delfland, waterschap Rivierenland, waterschap Amstel Gooi en Vecht, hoogheemraadschap Rijnland, waterschap Aa en Maas, waterschap Vechtstromen, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Brabantse Delta, waterschap Limburg en wetterskip Fryslan. 

Voorzitter
Cor Roos – Waterschap Rijn en IJssel 

Secretaris
Anna Veldhoen – Unie van Waterschappen 
aveldhoen@uvw.nl