Politieke ambtsdragers

Net gestart als politieke ambtsdrager voor een waterschap? Lees dan alles over de bestuurdersverenigingen, rechtspositie, vergoedingen en integriteit.

Bestuurdersverenigingen

Zowel voor algemeen bestuursleden als voor dagelijks bestuursleden zijn er bestuurdersverenigingen actief. Deze verenigingen komen op voor de belangen van haar leden.

Algemeen bestuursleden

Voor algemeen bestuursleden (AB-leden) heeft de Vereniging Waterschapsbestuurders (VWB) als doel kennis en ervaring uit te wisselen tussen haar leden. Daarnaast behartigt deze vereniging de rechtspositie van de AB-leden. Denk hierbij aan onkostenvergoedingen, sociale zekerheid en voorzieningen bij ziekte. Ook ondersteunt de vereniging in het verder professionaliseren van de AB-leden en vertegenwoordigt ze de belangen van de bestuurders bij de waterschappen. Meer informatie en aanmelden via info@verenigingwaterschapsbestuurders.nl.

Dagelijks bestuursleden

De Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks Bestuurders van Waterschappen (VBDW) bevordert het uitwisselen van ervaringen van Dagelijks bestuursleden (DB-leden). Ook draagt VBDW zorg voor de belangen van haar leden. DB-leden kunnen zich aanmelden bij deze vereniging.

Vergoedingen en rechtspositie

Algemeen bestuur

De vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur is per 29 maart 2023 verhoogd van 545,38 naar 719,94 euro per maand. Naast vergoedingen, hebben AB-leden recht op een onkosten- en reiskostenvergoeding. Ook is er een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering geregeld. Tot slot ontvangen AB-leden eenmaal per jaar een bedrag om zelf hun verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden te organiseren.

Voor AB-leden die plaatsnemen in een vertrouwenscommissie, rekenkamercommissie, onderzoekscommissie of een bijzondere commissie en voor de fractievoorzitter geldt een extra toelage.

Dagelijks bestuur

Een DB-lid ontvangt 8.752,57 euro per maand bij een fulltime functie. DB leden hebben naast hun bijdrage ook recht op vergoeding voor ambtskosten, een vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Er zijn regelingen voor woon-werkverkeer en reis- en verblijfskosten. Meer informatie over vergoedingen en regelingen is na te lezen in de regeling decentrale politieke ambtsdragers.

Website voor politieke ambtsdragers

Op de website politiekeambtsdragers.nl staat alle actuele informatie voor politieke ambtsdragers. Met enige regelmaat worden hier nieuwsberichten geplaatst die interessant zijn voor bestuursleden. Daarnaast is er een pagina gewijd aan het ambt in de praktijk. Hier is overzichtelijk allerlei relevante informatie gebundeld.

Integriteit

De integriteit van politieke ambtsdragers krijgt vanwege maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer gewicht. Ook heeft de samenleving steeds meer belangstelling voor integriteitsvraagstukken. Voor bestuurders en volksvertegenwoordigers zijn er hulpmiddelen om vragen over de eigen integriteit én die van anderen te beantwoorden. Op de website van Weerbaar Bestuur zijn deze na te lezen.

Daarnaast heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Handboek Integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden gemaakt. Dit handboek bundelt alle beschikbare informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen de decentrale overheden.


Medewerkers bij dit thema

Programmaleider Vereniging en Communicatie en Bestuurlijk Juridische Zaken