Deltaprogramma

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een zoetwatertekort en extreem weer, werken de waterschappen samen met het Rijk, provincies en gemeenten binnen het Deltaprogramma.
Standpunt:

Een klimaatbestendige inrichting van Nederland vraagt om een krachtige regie en integrale aanpak.

Daar willen we als overheden samen sturing en invulling aan geven. De Omgevingsvisies en het Deltaprogramma bieden daarvoor de kaders, die we via een gebiedsgerichte uitwerking met elkaar tot uitvoering brengen. Door klimaatadaptatie integraal onderdeel te maken van de energie-, woningbouw-, landbouw- en natuuropgave, zorgen we ervoor dat we tijdig voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering in Nederland.

Deltaplannen

In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, tekort aan zoet water en extreem weer en om bij te dragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland. Hiervoor zijn 3 Deltaplannen:

  • Het Deltaplan Waterveiligheid: het voorkomen van overstromingen door dijken te versterken
  • Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: het zorgen voor een water robuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland
  • Het Deltaplan Zoetwater: het voorkomen van een zoetwatertekort

Daarnaast zijn er deltabeslissingen. Deze geven de nationale kaders die voor heel Nederland gelden. Er zijn deltabeslissingen waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie, zoet water, Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied.

Deltabeslissingen

Vanwege klimaatverandering zal Nederland in de toekomst vaker te maken krijgen met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. In de Deltabeslissing Waterveiligheid staat dat de kans op overlijden door een overstroming in Nederland voor iedereen achter de dijken uiterlijk in 2050 niet groter is dan 1 op 100.000 per jaar (ofwel 0,001%). Dit is het zogeheten basisbeschermingsniveau. Iedereen achter de dijken in Nederland krijgt hetzelfde basisbeschermingsniveau.

Om de veiligheid, gezondheid en economie te beschermen, is het heel belangrijk dat Nederland zich aanpast aan de klimaatveranderingen. Zo kunnen lange periodes van droogte leiden tot een tekort in de zoetwatervoorziening. De Deltabeslissing Zoetwater stelt dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekort. Verder stelt de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

Verschillende fases

Om Nederland zo goed mogelijk te beschermen, volgt het Deltaprogramma een adaptieve aanpak waarbij de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen en inzichten, zoals van het KNMI in de verandering van het klimaat, daar aanleiding toe geven. De verschillende Deltaplannen bestaan daarom uit verschillende fases en zijn gedetailleerd ingevuld voor de komende 6 jaar en voor de 6 jaar daarna op hoofdlijnen.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur WBI / HWBP
Beleidsadviseur Deltaprogramma
Beleidsadviseur waterbeleid