Muskusratten

Muskusratten, maar ook beverratten, zijn gevaarlijk voor ons land, omdat ze holen en gangen in dijken graven en nesten maken met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels.
Standpunt:

In 2019 hebben alle waterschappen samen besloten om de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. Voor de beverrat is dit al gelukt.

Aanleiding voor het terugdringen van de muskusrat tot de landsgrens is het verbeteren van de waterveiligheid en de biodiversiteit.

Doel is dat er in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie muskusratten meer is. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen. De dieren worden dan voornamelijk nog in de grenszone en langs rivieren en beken gevangen, net zoals dat al voor de beverrat gebeurt.

Verschil beverrat – muskusrat

In Nederland komen veel muskusratten voor. Beverratten zijn er bijna niet meer. Muskus- en beverratten zijn dieren die oorspronkelijk niet in Europa voorkomen. Het verschil tussen beide dieren zit ‘m voor een deel in de grootte. De muskusrat is kleiner dan de beverrat. Zijn kop is stomp en gaat ongemerkt over in het lichaam dat kort en gedrongen is. De poten zijn kort en zijn staart is bijna even lang als zijn lichaam. De beverrat heeft duidelijk zichtbare snijtanden die oranje van kleur zijn. Hij zwemt meestal met een deel van de rug boven water. Ook heeft hij duidelijke witte snorharen.

Gevaarlijk

Muskusratten zijn gevaarlijk omdat ze verzakkingen in dijken en kades veroorzaken. In het ergste geval kunnen dijken doorbreken en loopt een polder onder water. Ze zijn ook schadelijk omdat ze planten wegvreten en inheemse diersoorten verdringen, vooral vogels die in het riet leven.

Muskusrat eten?

In België stond de muskusrat tot begin deze eeuw nog in veel restaurants op de kaart onder de naam waterkonijn. Dit komt nog slechts sporadisch voor. Het eten van muskusratten wordt in Nederland ontraden omdat het vlees niet voldoet aan de normen die gelden voor consumptievlees.

Muskusrat melden

Via muskusrattenbestrijding.nl kun je het melden als je een muskus- of beverrat hebt gezien. Ook zijn er achtergronddocumenten en relevante onderzoeken te vinden. En afbeeldingen waarmee je kunt controleren welk dier je hebt gezien.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

  • We hebben een bestuurlijke commissie en een ambtelijke werkgroep. Daarin vindt de landelijke afstemming plaats.
  • We maken het jaarverslag Muskusrattenbestrijding.
  • We sturen de vangstgegevens op naar de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
  • We fungeren namens de waterschappen als opdrachtgever voor onderzoek rond muskus- en beveratten.

Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur
Beleidsadviseur Waterbeleid