Uw zoekresultaten voor: Klimaatakkoord
Klimaatmonitor waterschappen verslagjaar 2019

Gevonden in publicaties

…(UvW) heeft in het voorjaar van 2010 met het Rijk een Klimaatakkoord getekend. In dit akkoord zijn de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid vastgelegd. De verandering van…


Circulair bouwen

Gevonden in pagina's

…om 100 procent circulair aan te besteden. Verder is in het Klimaatakkoord onder andere de afspraak opgenomen om bij Grond-, Weg- en Waterwerken (GWW) als overheden in 2030 zoveel mogelijk…


Under construction – 10 maal zoveel groen gas in 2030

Gevonden in agenda

…maar moet tegelijk geen valse belofte zijn die alleen maar uitstelgedrag bevordert. Hoe pakken we dit aan? In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelstellingen vastgelegd voor de productie van groen gas…


Bodem en bodemdaling

Gevonden in pagina's

…veen zorgt namelijk niet alleen voor bodemdaling, ook komt er veel broeikasgas (CO2, methaan en lachgas) vrij. Dit vormt een probleem, aangezien Nederland met het klimaatakkoord juist streeft naar reductie…


Handreiking aquathermie

Gevonden in publicaties

…energie. Een belangrijk onderdeel van deze opgave is duurzame verwarming van de gebouwde omgeving. In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn voorstellen gedaan voor de transitie naar een duurzaam en betaalbaar alternatief voor…


Klimaatmonitor waterschappen verslagjaar 2020

Gevonden in publicaties

…monitor ook een goed instrument voor de individuele waterschappen om te sturen op beleid en projecten op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie. Deze hoofdlijnen uit het Klimaatakkoord


Klimaatakkoord

Gevonden in pagina's

…het Klimaatakkoord. Wat doet de Unie van Waterschappen? De Unie van Waterschappen is vertegenwoordigd aan de Uitvoeringstafels van het Klimaatakkoord Elektriciteit, Gebouwde omgeving en Landbouw- en landgebruik en maakt deel…


Waterschapsbelastingen 2019

Gevonden in publicaties

…Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan het nationaal Klimaatakkoord dat in 2019 zal worden afgesloten. De maatregelen die de waterschappen…


Ontwikkelingen warmtetransitie en aquathermie

Gevonden in publicaties

In korte tijd is aquathermie als warmtebron tussen reeds gevestigde bronnen voor aardgasvrije wijken genesteld in het Klimaatakkoord. De potentie van aquathermie als alternatieve warmtebron is dan ook enorm en…