Uw zoekresultaten voor: Ruimtelijke adaptatie
Klimaatverandering

Gevonden in pagina's

…beschikbaarheid van zoet water en aanpassingen in de ruimtelijke inrichting om wateroverlast en hittestress te voorkomen. Ook doen de waterschappen er alles aan om verdere klimaatverandering te beperken. Zo is…


Deltaprogramma

Gevonden in pagina's

…van Nederland. Hiervoor zijn 3 Deltaplannen: Het Deltaplan Waterveiligheid: het voorkomen van overstromingen door dijken te versterken Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: het zorgen voor een water robuuste en klimaatbestendige inrichting…


Klimaat

Gevonden in pagina's

…over de bijdrage van de waterschappen aan het tegengaan van klimaatverandering (mitigatie) en het beperken van de gevolgen (adaptatie). De afspraken voor adaptatie zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water…


Hoofdlijnendebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Gevonden in inbreng

…waterschappen jaarlijks ruim 6.500 keer het watertoetsproces voor ruimtelijke plannen. Daarnaast doen waterschappen mee aan de risicodialogen over knelpunten in de bebouwde omgeving vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Het veranderende…


Commissie Watersystemen (CWS)

Gevonden in pagina's

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere zoetwater beschikbaarheid, wateroverlast, droogte, ruimtelijke adaptatie, maar ook grondwater, bodem, bodemdaling en waterrecreatie. Daarnaast is waterkwantiteit van belang voor natuur en landbouw….


Ruimtelijke ordening

Gevonden in pagina's

Wat betekent ruimtelijke ordening? Ruimtelijke ordening, ook wel ruimtelijke planning of planologie genoemd, is het zo goed mogelijk inrichten en gebruiken van de beschikbare ruimte van een gebied. In Nederland…


Bestuursakkoord klimaatadaptatie

Gevonden in publicaties

Rijk, VNG, UvW en IPO geven met het Bestuursakkoord klimaatadaptatie een impuls aan de aanpak van klimaatadaptatie en uitvoering aan de maatregelen zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De…


Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie

Gevonden in agenda

Deze gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie vindt voor de tweede keer plaats. Het is een vervolg op de zoektocht naar de raakvlakken en de kennisvragen voor…


Waterschappen: watertoets bij ruimtelijke plannen mag dwingender

Gevonden in nieuws

…het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Meer dwingend Het veranderende klimaat onderstreept volgens de waterschappen de noodzaak om waterbelangen meer mee te laten wegen in de belangenafweging bij ruimtelijke planvorming. Zij vragen…