Uw zoekresultaten voor: Wet- en regelgeving
Europese wet- en regelgeving

Gevonden in pagina's

…het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten hierover stemmen. Verordeningen, richtlijnen en besluiten Verordeningen, richtlijnen en besluiten zijn de belangrijkste wetgevingsmaatregelen van de Europese Unie. Verordeningen


Webinars te voorbereiding op de Omgevingswet

Gevonden in agenda

…beslissingstabellen Toepasbare regels goed leesbaar maken Samenstellen van de waterschapsverordening Annoteren en koppelen van werkingsgebieden in software van Knowledge Values Valideren en aanleveren van de waterschapsverordening volgens STOP/TPOD Valideren en


Digitaal vergaderen en besluitvormen

Gevonden in inbreng

De afgelopen 2 jaar was de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht. Dankzij die wet konden Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ook in coronatijd digitaal…


Informatiebulletin slib

Gevonden in publicaties

…het Besluit meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffen*]}*wet. In deze wet zijn eisen opgesteld aan het gehalte van zware metalen in meststoffen. Vanaf de jaren negentig was afzet van slib naar


Zaken doen met de markt

Gevonden in pagina's

De Unie van Waterschappen zet zich ervoor in om de belangen van de waterschappen mee te laten wegen in deze wet- en regelgeving. Daarnaast benadrukt de Unie van Waterschappen het…


Aanbieding voorstellen aanpassing belastingstelsel

Gevonden in publicaties

…zal vervolgens de handschoen moeten oppakken om de voorstellen om te zetten in wet- en regelgeving en deze ook door het parlement moeten geleiden. Hierover geef ik u graag nog…


Waterschapsbelastingen

Gevonden in pagina's

De waterschappen spelen met hun investeringen in op ontwikkelingen als zeespiegelstijging, droogte, regenwateroverlast, scherpere milieueisen en verzilting. Waterschappen financieren hun taken vrijwel volledig uit eigen belastingheffing. Waarom heffen de waterschappen


Commissiedebat Circulaire economie

Gevonden in inbreng

…zit wet- en regelgeving vaak in de weg. Die wetten en regels bestempelen de reststromen van de rioolwaterzuiveringen als ‘afval’. De waterschappen willen van dat stempel af. 1 20220511 20220503…


Organisatie

Gevonden in pagina's

…het Bestuursakkoord Water Terugdringen van agrarische emissies Herijken van fiscaal beleid Profileren van de waterschappen in wetgevingsprocessen Moderne overheid Behoud van financiële ruimte voor waterschappen Informatieveiligheid Vergroten van doelmatigheid Bedrijfsvergelijkingen,


Bestuursakkoord klimaatadaptatie

Gevonden in publicaties

en maatregelen, met een toets op urgentie en doelmatigheid. Het Rijk zal de komende twee jaar de benodigde wet- en regelgeving voorbereiden en in procedure brengen. 20190501 50487 {“original_image”:”50488″,”cropped_image”:”50488″} 1…