Manifest Waterveiligheid 2022-2050

20 september 2022

Nederland is een kwetsbare, laaggelegen delta. Om te kunnen blijven wonen, werken en leven in ons land moeten we voortdurend blijven werken aan waterveiligheid. Dit is precies wat de waterschappen doen. Zij beschermen ons land al eeuwen tegen overstromingen en blijven dat in de toekomst doen.

Die toekomst bevat grote uitdagingen, zoals ingrijpende klimaatverandering en een toenemende druk op de ruimte. Dit verandert de context waarbinnen de waterschappen zorgen voor hoogwaterbescherming. De dijk versterken is geen losstaande taak meer, maar onderdeel van deze maatschappelijke vraagstukken in de ruimte.

Veranderende rol waterschappen

De waterschappen zien hierdoor hun rol veranderen. Van solitair de dijk versterken naar het aanjagen van gebiedsprocessen. Samen met de omgeving tot de beste dijk voor iedereen komen. Werken aan een dijk die bescherming biedt, maar die ook ten dienste staat van natuur, recreatie en economische activiteiten.
Een andere verschuiving is dat de dijk steeds meer onderdeel wordt van een bredere aanpak van meerlaagsveiligheid. Denk aan het tijdig evacueren of het gebied zo inrichten dat water goed kan wegstromen. Dit zijn ook manieren om te anticiperen op toenemende weersextremen, zeespiegelstijging en een grotere overstromingskans.

Het roer moet om

Hoe die weersextremen en de zeespiegelstijging zich gaan ontwikkelen, blijft in grote mate onzeker. De waterschappen zullen zich dus steeds moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Deze grote uitdagingen en veranderende rol voor de waterschappen betekenen dat het roer om moet. Onze kijk op de waterveiligheid 2030 – 2050 staat in dit manifest.

Het manifest bestaat uit 3 hoofdlijnen

  • We anticiperen op een veranderend klimaat;
  • We zorgen voor een toekomstbestendige delta;
  • We kijken breder dan de dijk.

De opgaven die op ons afkomen zijn weerbarstig. Dit manifest is daarom geen blauwdruk, maar een uitnodiging tot gesprek. Een document dat houvast biedt voor de waterschappen zelf en waarmee we onze partners informeren wat ze de komende jaren van de waterschappen kunnen verwachten.> Download pdf