Analyse ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen

2 november 2020


> Download deze publicatie

Een sector-breed beeld van de stand van zaken van de zorgplicht primaire keringen gebaseerd op de
rapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze notitie bevat een sector-brede analyse over de zorgplicht primaire waterkeringen op basis van de inspectierapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectieresultaten zijn in deze analyse benut voor het verkrijgen van een uniform beeld over de stand van zaken betreffende de zorgplicht bij de waterkeringbeheerders. De resultaten van de inspecties zijn samengevat en hieruit zijn de belangrijkste leerpunten voor de sector gehaald. Deze analyse is uitgevoerd door de Unie van Waterschappen, de STOWA en AT Osborne en onafhankelijk van de ILT.

Vanaf 1 januari 2017 voert de ILT het toezicht uit op de inrichting en uitvoering van de zorgplicht van de primaire waterkeringen. Het toezicht op de primaire waterkeringen is sinds de wijziging van de Waterwet in 2014 een taak van de ILT. In 2017 en 2018 werden alle waterschappen en afdelingen van Rijkswaterstaat geïnspecteerd om een beeld te krijgen van de stand van zaken van de zorgplicht.

Leeswijzer
De opzet van dit document is gerelateerd aan de opzet van de ILT-rapportages. Hierbij wordt eerst gekeken naar het strategisch niveau en de inrichting tactisch algemeen. Vervolgens komt de inrichting en uitvoering van de operationele taken aan bod. Omdat er verschillen zijn tussen de auditresultaten van individuele organisaties wordt er ook dieper ingegaan op de spreiding van de resultaten.

De indeling van dit document is als volgt:
▪ Strategisch niveau en inrichting tactisch algemeen
▪ Inrichting operationele taken
▪ Uitvoering operationele taken
▪ Spreiding tussen de resultaten operationele taken
▪ Conclusie
▪ Bijlage 1: basiseisen
▪ Bijlage 2: resultaten per organisatie


In de ILT-rapportages worden de organisaties gescoord middels vier mogelijke scores: geborgd, aandachtspunt, tekortkoming of niet van toepassing. De score ‘niet van toepassing’ geldt vooral voor de RWS-afdelingen op het inrichten van het tactisch algemene niveau, omdat dit centraal is georganiseerd.

In deze analyse heeft elk aandachtspunt en tekortkoming dezelfde waarde gekregen. In de praktijk is het mogelijk dat organisaties andere referenties gebruiken, andere ambities nastreven of aandachtspunten en tekortkomingen anders prioriteren.

Een belangrijke kanttekening is dat het toezicht voor de eerste keer op deze manier wordt uitgevoerd (conform de toezichtstrategie van ILT) en dat de inspecties mogelijk nog niet volledig uniform zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld door een leercurve die gaandeweg ontstaat. Dit kan mogelijke verschillen in constateringen bij de organisaties verklaren (de ene organisatie is wellicht ‘strenger’ geïnspecteerd).

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn